Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE z dnia 28 listopada 2005r.

OGŁOSZENIE
z dnia 28 listopada 2005r.

Na podstawie § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U  z 2004r. Nr 207 poz. 2108)  Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, Gniew  Pl.Grunwaldzki 1  (pokój nr 109) odbędzie się w dniu 

09 stycznia (poniedziałek) 2006r. o godz. 10ºº
pierwszy  ustny nieograniczony przetarg

I.Na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniew

1.Działka nr 200/1 o pow. 0,1107 ha zabudowana budynkiem gospodarczym o
pow. użytkowej 16,45 m² i kubaturze 72,76 m³( była hydrofornia) wraz z budowlą (ogrodzenie z siatkami na słupach betonowych wraz z bramą wjazdową) i   nasadzeniami drzew położoną w Nicponi zapisaną w Księdze Wieczystej Nr  KW 19107 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie – IV Wydział Ksiag Wieczystych.
Ustalenia miejscowego planu utraciły ważnośc z dniem 31.12.2003r. - dawniejszy zapis  teren zabudowy zagrodowej. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gniew - teren zabudowy wiejskiej .

Cena wywoławcza 15.000 zł( netto)
Do  wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

2. Działka nr 2/33 o pow.0,0784 ha ( niezabudowana) położona w Gniewie k.m  19  przy ul. Krasickiego zapisana w Księdze Wieczystej Nr 19506 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Tczewie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gniew działka oznaczona jest symbolem P,U -przemysł i usługi.

Cena wywoławcza – 16.500 zł (netto).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

II.Na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniew.
Nieruchomość  zapisaną w Księdze Wieczystej KW 25533 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Tczewie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   81/2 k.m 11 położoną w Gniewie przy ul. Pl.Grunwaldzki 13 zabudowaną budynkiem, w którym znajduje się lokal użytkowy o pow.54,89 m² ( w tym: 24,92 m² zaplecze ) .
Ustalenia  miejscowego planu utraciły ważność z dniem 31.12.2003r.
Dawniejszy zapis w planie : stare miast – zabudowa mieszkaniowo usługowa, teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej A.

Cena wywoławcza – 10,00 zł /m² miesięcznie ( pow. handlowa sklepu)
                                    8,00 zł / m² miesięcznie ( pow. zaplecza sklepu)
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22 %  podatek VAT.

Drugi  ustny nieograniczony przetarg

I. Na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniew.

1.Nieruchomość zapisaną w Ksiedze Wieczystej KW 16928 prowadzonej  przez Sąd
Rejonowy w Tczewie – IV Wydział  Ksiąg Wieczystych oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 25 o pow. 0,0239  ha k.m 13 zabudowaną budynkiem biurowym o pow. użytkowej 54,77 m² i kubaturze 248,27 m³ położoną w Gniewie  przy ul. Wiślanej 23.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gniew  utracily ważność z dniem 31.12.2003r. Dawniejszy zapis ; teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji usług nieuciążliwych – adaptacja, teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej symbol 1MN29
Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Cena wywoławcza  32.560 zł(netto)
Podatek VAT – zwolniony

2.Na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiacego wlasność Gminy Gniew

1. Nieruchomość zapisaną  w Księdze Wieczystej KW 27782 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie – IV Wydział Ksiąg wieczystych oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 79 i 80/3 k.m 11 położona w Gniewie przy ul. Pl.Grunwaldzki 11/12 zabudowaną budynkiem, w ktorym znajduje się lokal użytkowy  o pow. 131,70 m² ( w tym: 63,10  m² zaplecze).
Ustalenia miejscowego planu utraciły ważność z dniem 31.12.2003r. -dawniejszy zapis stare miasto zabudowa mieszkaniowo - usługowa teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej A.
Cena wywoławcza:
9,00 zł/m² miesięcznie (pow.handlowa sklepu)
7,00 zł/m² miesiecznie (pow. zaplecza sklepu)
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22 % podatek VAT

Trzeci ustny nieograniczony przetarg

I. Na sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniew
1.Nieruchomość zapisaną w Księdze Wieczystej KW  28272 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tczewie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 27/3 o pow. 2404 m² - udział 449/1000 położoną w Kursztynie zabudowaną budynkiem mieszkalnym,  w którym znajduje się  lokal użytkowy o powierzchni użytkowej  147,74 m² mający urządzoną Księgę Wieczystą nr KW  32357. Ustalenia miejscowego planu utraciły ważność z dniem 31.12.2003r -dawniejszy zapis tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Cena wywoławcza  -  10.265  zł netto
Podatek VAT- zwolniony
                                                                                                                                    
2.Nieruchomość  zapisaną w Księdze Wieczystej  KW 19506  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tczewie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną geodezyjnie jako niezabudowana działka nr  1/26  o pow.0,5289  ha  k.m 19 położona w Gniewie  przy ul. Krasickiego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gniew omawiana działka oznaczona jest symbolem P,U - przemysł i usługi.
Cena wywoławcza – 65.621 zł  netto
Do wylicytowanej ceny  doliczony zostanie 22%   podatek VAT

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

Przystępujący do przetargu na:
1.Sprzedaż  i dzierżawę  nieruchomości  winni wpłacić wadium w gotówce  w wysokości 10 % ceny wywoławczej  licytowanej  nieruchomości   przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Nr  11 8346 0005 0000 0231 2000 0003

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gniewie w takim terminie, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.
Dowód  wniesienia  wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed  otwarciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak  nie później  niż przed  upływem  3 dni  od dnia, odpowiednio:
1) odwołania przetargu
2) zamknięcia przetargu
3) unieważnienia  przetargu
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza  się na poczet  ceny nabycia , dzierżawy  nieruchomości.

Nie dotrzymanie terminu  zawarcia  umowy sprzedaży  nieruchomości, umowy dzierżawy  powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni nie byłym.
Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie zastrzega sobie prawo  odwołania  przetargu  podając jego przyczynę odwołania .

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Gniew  Plac Grunwaldzki 1  na tablicach ogłoszeń (zewnętrzna i wewnętrzna) oraz na stronie internetowej Urzędu strona www.gniew.pl  zakładka BIP – ogłoszenia .


Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2005r.

2005-12-12 00:00:00
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.12.2005 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(art. 41 Ustawy PZP - Dz.U. 2004r. Nr 19 poz. 177 ze zm.)

1. Nazwa Nazwa i Adres Zamawiającego
Burmistrz Miasta i Gminay Gniew z siedzibą
83-140 Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew.

2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000EURO

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew,
pok. Nr 204, kontakt: Krystyna Szwarc. Informacje telefoniczne na temat warunków
i kryteriów uczestnictwa udzielane będą pod nr tel. 058 535 22 55 wew. 12

4. Opis przedmiotu i zakres zamówienia
4.1. Tytuł projektu:
Ubezpieczenie dla Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz, podległych Jednostek Budżetowych i, Zakładów Budżetowych w zakresie ryzyk: majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz komunikacyjnych na 2006 r.

4.2. Numer projektu
RSP.KS.2024-1/05

4.3. Istnieje możliwość składania ofert częściowych.
Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie ofertę, której zakres przedmiotowy obejmuje minimum 1 cały pakiet (określony w Rozdziale II SIWZ).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z jednego lub więcej pakietów, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji: 01/01/2006 - 31/12/2006

7. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania ich oceny
Wykonawcy musząa spełniać postanowienia art. 22, 23 i 24 ustawy PZP.
Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawarty jest w SIWZ.

8. Informacje na temat wadium
Wadium nie jest wymagane

9. Kryteria oceny ofert
Cena oferty - 85%
Akceptacja wnioskowanych klauzul - 15%

10. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie UMiG Urzędu Miasta i Gminy  w Gniewie, pokój nr  111, 83-140 Gniew, Plac Grunwaldzki 1.
Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2005 r., godz. 14.00.

11. Termin związania z ofertą
Termin związaniaz ofertą wynosi 60 dni od daty jej złożenia.

12. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2005 r., godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego,
w pokoju nr 109.

Gniew, dnia: 13.12.2005 r.

2005-12-13 00:00:00
Unieważnienie przetargu

Gniew, dnia 2005-12-14
RIN.KR. 341 - 4. 3 / 05
                                
OGŁOSZENIE
                                                             
                                                                 
Urząd Miasta i Gminy w Gniewie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 euro na:

Tytuł projektu :
- świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości ulic, placów, chodników ; utrzymania terenów zielonych oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Gniew w sezonie 2006

numer projektu: RIN.KR.0341 - 4 / 05     -      zostało unieważnione.


Podstawa prawna: Art.93 ust.1 p.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:
Na ogłoszenie w sprawie postępowania przetargowego do dnia 14.12.2005 r. do godziny 11:00 nie wpłynęła żadna oferta.
 
2005-12-15 00:00:00
ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Gniew, dn. 30.12.2005 r.

RSP.KS.2024.1.3/05

OGŁOSZENIE

Na podstawie art 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych Urząd Miasta i Gminy w Gniewie informuje, że postępowanie publiczne na Ubezpieczenie dla Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie oraz Podległych Jednostek Budżetowych i Zakładów Budżetowych w zakresie ryzyk: majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnych na 2006r. Będzie realizował Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Oddział Okręgowy w Gdańsku

2006-01-02 00:00:00
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr WND 3 /2006

2006-01-10 00:00:00
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY nr WNS. 1/2006

2006-01-10 00:00:00
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY nr WNS. 2/2006

2006-01-10 00:00:00
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowej w ośrodku pomocy społecznej

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

(Dz .U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z póź. zm.) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 ogłasza otwarty konkurs na stanowisko :

 

   księgowej w ośrodku pomocy społecznej

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące wymagania :

a) niezbędne

- wyższe wykształcenie  ekonomiczne o kierunku administracja samorządowa i finanse publiczne

- wyższe  ekonomiczne  o kierunku rachunkowość

b) dodatkowe

- obsługa  komputera  w zakresie MS Windows, Excel

- wymagany co najmiej jednoroczny staż pracy

- wymagane co najmiej półroczne doświadczenie zawodowe  w jednostkach samorządowych,  preferowane doświadczenie na  stanowisku  księgowej w  placówkach  pomocy społecznej.


2 . Do zadań pracownika na stanowisku księgowej w ośrodku pomocy społecznej należeć
będzie:

- prowadzenie zamówień publicznych

- zaangażowanie wydatków

- księgowanie w programie księgowym RADIX -FKJ

- znajomość prowadzenia kasy i związanej z nią dokumentacją


3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

- podanie

- Curriculum Vitae

- życiorys

- list motywacyjny

- dyplom ukończenia szkoły wyższej

- zaświadczenie o umiejętności obsługi  komputera z ww zakresów

-  potwierdzenie okresu zatrudnienia  

-  potwierdzenie doświadczenia  na stanowisku księgowej ww placówkach

-  zaświadczenie lekarskie.


4 . Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko księgowej w ośrodku pomocy sołecznej” w terminie do dnia  30 stycznia   2006 r., do godz . 15.30   na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9, 83-140 Gniew, pokój   nr 3 . W przypadku ofert składanych drogą pocztową, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego .

 

5. Oferty niekompletne (nie zawierające jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów) oraz złożone  po terminie pozostawione będą bez rozpoznania.

 

6 . Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie. O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

2006-01-16 00:00:00
Ogłoszenie z dnia 30.01.2006


2006-01-30 00:00:00
OGŁOSZENIE z dnia 20 stycznia 2006r.

I.Na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Gniew

1.Nieruchomość zapisaną w Księdze Wieczystej KW  16801 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tczewie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych  oznaczoną geodezyjnie jako  niezabudowane działki nr 1/25 o pow. 4.5575 ha,  nr 2/5 o pow. 0.0433 ha, nr 2/4 o pow. 0.0045 ha położone w Gniewie k.m 20 
Zgodnie z obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gniew  działka nr 2/4 i cz.dz. nr 1/25 oznaczona jest symbolem U,P – tereny usług i przemysłu.                             
Zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Gniew który stracił ważność z dniem 31.12.2003r. działka nr 2/5 i cz.dz nr 1/25 oznaczona była symbolem 3RP 49 – uprawy rolne.
Cena wywoławcza -  616.500 zł netto
Podatek  VAT 22% od  pow. 4,3520 ha ( dz. Nr 2/4 i cz.dz nr 1/25)
zwolniono z podatku VAT – 0,2533 ha ( dz. Nr 2/5 i cz. dz. 1/25)

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu  jest  wolna od jakichkolwiek  obciążeń, roszczeń i ograniczeń  i nie jest z niej prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

Przystępujący do przetargu na:

1.Sprzedaż nieruchomości  winni wpłacić wadium w gotówce  w wysokości 10 % ceny wywoławczej  licytowanej  nieruchomości   przeznaczonej do sprzedaży na konto Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Nr  11 8346 0005 0000 0231 2000 0003

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gniewie w takim terminie, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.

Dowód  wniesienia  wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed  otwarciem przetargu.
                                      
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak  nie później  niż przed  upływem  3 dni  od dnia, odpowiednio:
1) odwołania przetargu
2) zamknięcia przetargu
3) unieważnienia  przetargu
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza  się na poczet  ceny nabycia nieruchomości.

Cena nabycia nieruchomości jest to cena uzyskana z przetargu ustnego nieograniczonego, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

Nie dotrzymanie terminu  zawarcia  umowy sprzedaży  nieruchomości  powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni nie byłym.

Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie zastrzega sobie prawo  odwołania  przetargu  podając jego przyczynę odwołania .

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 60 dni przed wyznaczonym terminem przetargu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Gniew  Plac Grunwaldzki 1  na tablicach ogłoszeń (zewnętrzna i wewnętrzna) oraz na stronie internetowej Urzędu strona www.gniew.pl  zakładka BIP – ogłoszenia .

2006-01-31 00:00:00