Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew

2010-01-05 10:46:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 10 marca 2010 r.

​OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW
z dnia 10 marca 2010 r

2010-03-15 09:37:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 marca 2010 r.

​OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW
z dnia 23 marca 2010 r

2010-03-24 13:48:50
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 26 marca 2010 roku

​o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta
2010-03-26 12:21:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 6 kwietnia 2010 roku

​o  zmianie Uchwały Nr XIX/185/2008 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu  do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEWo zmianie Uchwały Nr XIX/185/2008 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gniewie uchwały Nr XLIV/363/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie:

Zmiany Uchwały Nr XIX/185/2008 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew”


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie (pokój nr 111) lub w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska (pokój nr 208), Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew.w terminie do dnia 30 maja 2010 roku.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Wnioski do planu dostępne są w siedzibie urzędu Miasta i Gminy w Gniewie (pokój nr 208) oraz na stronie http://bip.gniew.pl/upload/1234/wniosek_do__studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestzrenengo_gminy.pdf

2010-04-07 16:23:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 8 kwietnia 2010 roku

​o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń  i Rakowiec na terenie gminy Gniew

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew


na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227),


zawiadamiam


o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew.


Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Pl. Grunwaldzki 1 w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do dnia 29 kwietnia 2010 roku.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpośrednim podpisem elektronicznym (adres e-mail:rgp@gniew.pl)

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew,

zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz

Bogdan Badziong

2010-04-08 15:25:34
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2010-06-16 09:09:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2010-06-16 09:19:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod lokalizację elektrowni w rejonie miejscowości Opalenie
2010-06-18 11:00:32
OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej Nr 1 do granicy miasta
2010-06-18 11:12:55