Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2007 r. - sesja nr XV

Uchwała Nr XV/140/07 (34KB)

w sprawie:

zmiany uchwały Nr XLVII/360/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Akt prawa miejscowego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego:
- z dnia
21.04.2008, Nr 29
, poz. 876,
- obowiązuje od dnia 5.05.2008,
- w określonym zakresie od dnia nie dotyczy,

Uchwała Nr XV/139/07 (32KB)

w sprawie :


upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku 2008


Uchwała Nr XV/138/07 (62KB)

w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/04 Rady Miejskiej w Gniewie z
dnia 28 października 2004r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego


Uchwała Nr XV/137/07 (52KB)

w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
nieruchomości gminnych


Uchwała Nr XV/136/07 (58KB)

w sprawie:

zamiaru likwidacji niektórych szkół – jednostek organizacyjnych Gminy Gniew


Uchwała Nr XV/135/07 (54KB)

w sprawie:

zmiany uchwały Nr XLV339/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu w krajowych podróżach służbowych


Uchwała Nr XV/134/07 (52KB)

w sprawie:

zmiany Uchwały nr XXI/138/04 Rady Miejskiej w Gniewie z
dnia 25 marca 2004r.


Uchwała Nr XV/133/07 (196KB)

w sprawie:

zmiany budżetu na 2007 rok


Uchwała Nr XV/132/07 (54KB)

w sprawie


uchylenia w całości Uchwał Rady Miejskiej w Gniewie: Nr IV/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie
jawności dochodów gminnych osób publicznych,Nr XXXVI/169/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku, w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie jawności dochodów gminnych osób publicznych


Uchwała Nr XV/131/07 (54KB)

w sprawie:

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2008, zwanego dalej „Gminnym Programem”

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/131/07 (79KB)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/131/07 (70KB)

Uchwała Nr XV/130/07 (62KB)

w sprawie:

zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała nr XV/129/07 (53KB)

w sprawie:

rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewie


Uchwała nr XIV/128/07 (695KB)

w sprawie:

budżetu gminy Gniew na rok 2008


Akt prawa miejscowego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego:
- z dnia
21.04.2008, Nr 29
, poz. 875,
- obowiązuje od dnia 5.05.2008,
- w określonym zakresie od dnia nie dotyczy,

2008-01-04 09:52:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 05 grudnia 2007 r. - sesja nr XIV

2007-12-11 07:53:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. - sesja nr XIII

2007-11-06 10:43:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 września 2007 r. - sesja nr XII

   2007-10-02 12:15:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 września 2007 r. - sesja nr XI

2007-09-13 13:48:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r. - sesja nr X

2007-09-03 11:00:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2007 r. - sesja nr IX

Uchwała nr IX/88/07 (45KB)

w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Opalenie, gmina Gniew.


Uchwała nr IX/87/07 (46KB)

w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ulicy 7-go Marca obejmującego działki geodezyjnej nr 115/4, 115/5 i 115/7, 115/8.


Uchwała nr IX/86/07 (43KB)

w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Opalenie, gmina Gniew.


Uchwała nr IX/85/07 (45KB)

w sprawie:

wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej


Uchwała nr IX/84/07 (63KB)

w sprawie:

nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy Gniew.

Akt prawa miejscowego opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego:
- z dnia 19 października 2007r, Nr 145, poz. 2726,
- obowiązuje od dnia: 2 listopada 2007r,
- w określonym zakresie od dnia: nie dotyczy,Uchwała nr IX/83/07 (174KB)

w sprawie:

zmiany budżetu na 2007 rok.

Uchwała nr IX/82/07 (67KB)

w sprawie:

zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gniew.

Akt prawa miejscowego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego:
- z dnia 19 października 2007r , Nr 145, poz. 2725,
- obowiązuje od dnia: 2 listopada 2007r,
- w określonym zakresie od dnia:
nie dotyczy,


Uchwała nr IX/81/07 (55KB)

w sprawie:

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej i pomieszczeniami przynależnymi przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała nr IX/80/07 (44KB)

w sprawie:

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Tczewie.


Uchwała nr IX/79/07 (5756KB)

w sprawie:

utworzenia użytku ekologicznego „Borawa”.


2007-07-05 09:21:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2007 r. - sesja nr VIII

2007-06-08 08:31:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. - sesja nr VII

2007-05-02 10:48:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2007 r. - sesja nr VI

2007-04-03 12:06:00
Do góry