Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2009 r. - XLI

w sprawie:

 • budżetu Gminy Gniew na rok 2010.(uchwała nr XLI/342/09)
 • poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (uchwałą nr XLI/343/09)
 • zmiany uchwały Nr XXVIII/256/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2009.(uchwałą nr XLI/344/09)
 • przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok".(uchwała nr XLI/345/09)
 • wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatnym prawem użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem  świetlicy przy ul. Sobieskiego 12 w mieście Gniew stanowiącej własność Gminy Gniew na rzecz Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.(uchwala nr XLI/346/09)
 • upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku 2010. (uchwałą nr XLI/347/09)
 • rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew(uchwałą nr XLI/348/09)
2010-01-07 13:13:12
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2009 r. - XXXIX

w sprawie:

 • określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (uchwała nr XXXIX/331/09)
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym (uchwałą nr XXXIX/332/09)
 • zwolnienia z podatku rolnego (uchwałą nr XXXIX/333/09)
 • zwolnienia z podatku od niieruchomości (uchwała nr XXXIX/334/09)
 • określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych (uchwala nr XXXIX/335/09)
 • opłat targowych (uchwałą nr XXXIX/336/09)
 • wyrażenia zgody na prywatyzację zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki INWEST - KOM w Gniewie sp. z o.o. związanej z gospodarką  odpadami (uchwałą nr XXXIX/337/09)
 • zmiany uchwały NR VIII/48/03 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Gniew (uchwała nr XXXIX/338/09)
 • zmiany uchwały Nr XXVIII/256/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu Gminy Gniew na rok 2009 (uchwałą nr XXXIX/339/09)
2009-12-04 08:39:08
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 października 2009 r. - XXXVIII

 na sesji nr XXXVIII w dniu 28 paździrnika 2009 r. podjęto uchwały w sprawie:
 

 • wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki INWEST-KOM w Gniewie sp. z o.o. oraz na objęcie przez Gminę Gniew wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki, poprzez przeniesienie przez Gminę Gniew prawa do udziału w spółce EKO-GNIEW sp. z o.o. w Gniewie na rzecz INWEST-KOM w Gniewie sp. z o.o. (uchwała nr XXXVII/324/09)
 • przyjęcia ,,Planu Odnowy Miejscowosci Szprudowo. (uchwałą nr XXXVIII/325/09)
 • przyjęcia ,,Planu Odnowy Mijscowosci Jeleń". (uchwałą nr XXXVIII/326/09)
 • zmiany uchwały Nr XXVIII/256/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu Gminy Gniew na rok 2009.  (uchwała nr XXXVIII/327/09)
 • przystąpienia do realizacji projektu ,,Bezpieczny Powiat - poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie w specjalistyczne środki transportu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tczewskiego". (uchwala nr XXXVII/328/09)
 • przyjęcia regulaminu nadania Tytułu: ,Zasłuzony dla Ziemii Gniewskiej". (uchwałą nr XXXVIII/329/09)
 • przyjęcia ,,Planu Odnowy Miejscowości Rakowiec". (uchwałą nr XXXVII/330/09)
2009-11-17 12:34:55
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 7 października 2009 r. - XXXVII

  na sesji nr XXXVI w dniu 24 września2009 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej przeznaczonej na realizację celu publicznego. (uchwała nr XXXVII/322/09)
 • zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni medycznej w Gniewie, Osiedle Witosa 10.  (uchwała nr XXXVII/323/09)

 • 2009-11-10 08:37:08
  Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 września 2009 r. - XXXVI

   
   na sesji nr XXXVI w dniu 24 września2009 r. podjęto uchwały w sprawie:
   
  • zmiany uchwały Nr XXVIII/257/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie dofinansowania w formie refundacji budowy przydomowych oszyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Śerodowiska i Gospodarki Wodnej. (uchwała nr XXXVI/316/09)
  • zmiany uchwały nr II/5/02 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Gniew.  (uchwała nr XXXVI/317/09)
  • zmiany uchwały nr XXVIII/256/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2009 (uchwała nr XXXV/318/09)
  • zatwierdzenia Zarządzenia Nr 94/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 7 września 2009 r. w sprawie informacji o sposobach prowadzenia handlu obwoźnego w trakcie odpustu w Piasecznie w dniach od 12 września 2009 r. do 20 września 2009 r. oraz innych ustaleniach z tym związanych.  (uchwała nr XXXVI/319/09)
  • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. (uchwala nr XXXVI/320/09)
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę boiska pn. ,,Moje Boisko - Orlik 2012"(uchwala nr XXXVI/321/09)
  2009-10-13 14:26:56
  Uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 sierpnia 2009 r. -XXXV

   na sesji nr XXXIV w dniu 19 sierpnia 2009 r. podjęto uchwały w sprawie:
  • nadania Tytułu ,,Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Gniew" (uchwała nr XXXV/309/09)
  • nadania Tytułu ,,Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Gniew"  (uchwała nr XXXV/310/09)
  • zmiany uchwały nr XXVIII/256/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2009 (uchwała nr XXXV/311/09)
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesterzennego dla fragmentu wsi Ciepłe, dla części działki geodezyjnej 129/7 i części działki geodezyjnej 129/8 arkusz mapy 1 w gminie Gniew, obręb geodezyjny Ciepłe (uchwała nr XXXV/312/09)
  • uchwalenia ZMIANY ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew" dotyczącej fragmentu obrębu geodezyjnego Ciepłe dla części działki geodezyjne 129/7 i części działki geodezyjnej 129/8, arkusz mapy 1 (uchwala nr XXXV/313/09)
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno- wschodniego fragmentu miasta Gniew (uchwala nr XXXV/314/09)
  • uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Gniew (uchwalonego Uchwałą Nr LII/298/98 z dnia 18.06.1998r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego z 1998r., Nr 70, poz. 357), obejmującej część działki geodezyjnej Nr 52/13, arkusz mapy 5, obręb geodezyjny Kursztyn, w związku z przebiegiem trasy gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 500 relacji Włocławek- Gdynia (uchwała nr XXXV/315/09)
  2009-09-01 11:27:35
  Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2009 r. - XXXIV

  na sesji nr XXXIV w dniu 24 czerwca 2009 r. podjęto uchwały w sprawie:

  • nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2010 zgodnego z zapisami ustawy o funduszu sołeckim (uchwała nr XXXIV/294/09)
  • przyjęcia korekty "planu Odnowy Miejscowości Rakowiec" (uchwała nr XXXIV/295/09)
  • przyjęcia korekty "Planu Odnowy Miejscowiści Pieniążkowo" (uchwała nr XXXIV/296/09)
  • przyjęcia korekty "Planu Odnowy Miejscowiści Wielkie Walichnowy" (uchwała nr XXXIV/297/09)
  • nadania imienia Szkole Podstawowej w Gogolewie (uchwala nr XXXIV/298/09)
  • nadania imienia Zespołowi Szkół w Opaleniu (uchwala nr XXXIV/299/09)
  • zmiany budżetu Gminy na 2009 (uchwała nr XXXIV/300/09)
  • zmiany uchwały nr XIX/181/08 Rady Miejskiej w Gniewiez dnia 30.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Upowszechnianie aktywnej integracji na terenie Gminy Gniew (uchwała nr 30 XXXIV/301/09)
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Piaseczno, Gmina Gniew (uchwała nr 30 XXXIV/302/09)
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Opalenie, Gmina Gniew (uchwała nr 30 XXXIV/303/09)
  • przyjęcia sprawozdania z działalności stowarzyszenia "Polskie Zamki Gotyckie" (uchwała nr 30 XXXIV/304/09)
  • przyjęcia sprawozdania Fundacji Lokalne Grupy Działania "Wstęga Kociewia" za rok 2008 (uchwała nr 30 XXXIV/305/09)
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kociewie" (uchwała nr 30 XXXIV/306/09)
  • wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Tczewskiemu i przystąpienia do współpracy w projekcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Małe Walichnowy - Polskie Gronowo - Gniew (nr 2815 G) - odcinek od miejscowośći Ciepłe do Małych Walichnów (uchwała nr 30 XXXIV/307/09)
  • uchylenie uchwały nr XVI/150/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 01.02.2008 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych (uchwała nr 30 XXXIV/308/09)
  2009-07-21 08:46:11
  Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2009 r.- XXXIII

  na sesji nr XXXIII w dniu 27 maja 2009 r. podjęto uchwały w sprawie:

  • przyjęcia raportu Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gniew na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011, zatwierdzonego uchwała Nr XXXIX/193/04 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 02 grudnia 2004 r. (Uchwała nr XXXII/292/09)
  • zmiany uchwały Nr XXVII/256/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2009. (Uchwała nr XXXI/293/09)
  2009-06-17 14:08:21
  Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2009 r. - XXXII

  na sesji nr XXXII w dniu 29 kwietnia 2009 r. podjęto uchwały w sprawie:

  • absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie (Uchwała nr XXXII/287/09),
  • upoważnienia p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Gniewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących działań wobec dłuzników alimentacyjnych (Uchwała nr XXXI/288/09),
  • zmiany uchwały Nr XXVIII/256/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2009 (Uchwała nr XXXI/289/09),
  • zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniew - teren Wzgórza Zamkowego w trybie rokowań po drugim przetargu (Uchwała nr XXXI/290/09),
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia miejsc targowych oraz zasad prowadzenia działalnosci targowej (Uchwała nr XXXI/291/09).
  2009-05-12 10:37:50
  Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2009 r. - sesja XXXI

    na sesji nr XXXI w dniu 25 marca 2009 r. podjęto uchwały w sprawie:
  • przystąpienia do sporządzenia ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniew"  w granicach administracyjnych Gminy, (Uchwał nr XXXI/280/09),
  • zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Gniewie, k.m. 20, w drodze bezprzetargowej, (Uchwał nr XXXI/281/09),
  • zakończenia procesu prywatyzacji całego systemu ciepłowniczego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gniewie, obecnie spółka INWEST-KOM w Gniewie, (Uchwał nr XXXI/282/09),
  • określenia regulaminu nadawania Tytułu ,,Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Gniew", (Uchwał nr XXXI/283/09),
  • utworzenia na terenie Gminy Gniew odrębnego zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., (Uchwał nr XXXI/284/09),
  • regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, (Uchwał nr XXXI/285/09),
  • zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2009 (Uchwał nr XXXI/286/09),
  2009-03-31 12:04:42