Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2010r.

 
 • Uchwała Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie złożenia ślubowania przez radnych wchodzących w skład Rady Miejskiej w Gniewie VI kadencji w latach 2010 – 2014.
 • Uchwała Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewie VI kadencji w latach 2010 – 2014.
 • Uchwała Nr I/3/10 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewie VI kadencji na lata 2010 – 2014.
 • Uchwała Nr I/4/10 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady miejskiej w Gniewie VI kadencji na lata 2010 – 2014.

2011-02-09 11:08:09
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2010r.

 
 • Uchwała Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2010.
 • Uchwała Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Gniewie ślubowania złożonego przez Marię Barbarę Taraszkiewicz - Gurzyńską Burmistrza Miasta i Gminy Gniew oraz objęcia funkcji Burmistrza VI kadencji na lata 2010 – 2014.
 • Uchwała Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Gniewie VI kadencji na lata 2010 – 2014.
 • Uchwała Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansów Rady Miejskiej w Gniewie VI kadencji na lata 2010 – 2014.
 • Uchwała Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Gniewie VI kadencji na lata 2010 – 2014.
 • Uchwała Nr II/10/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Gniewie VI kadencji na lata 2010 – 2014.
 • Uchwała Nr II/11/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gniewie VI kadencji w latach 2010 – 2014.
 • Uchwała Nr II/12/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania członków Komisji Finansów Rady Miejskiej w Gniewie VI kadencji w latach 2010 – 2014.
 • Uchwała Nr II/13/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania członków Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Gniewie VI kadencji w latach 2010 – 2014.
 • Uchwała Nr II/14/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Członków Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Gniewie VI kadencji w latach 2010 – 2014.

2011-02-09 10:36:55
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010r.

 
 • Uchwała Nr III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2010.
  Uchwała Nr III/16/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniew na lata 2011-2016.
 • Uchwała Nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki geodezyjnej nr 185 arkusz mapy 3, obręb Kolonia Ostrowicka, gmina Gniew.
 • Uchwała Nr III/18/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.
 • Uchwała Nr III/19/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych rady Miejskiej w Gniewie.
2011-02-09 09:31:06
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2010 r.

 
 • Uchwała Nr LIII/437/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów w jednostkach budżetowych gminy Gniew.
 • Uchwała Nr LIII/438/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2010.
 • Uchwała Nr LIII/439/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/153/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
2010-12-21 14:20:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 października 2010 r.

 •  Uchwała Nr LII/419/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uznania drzew z gatunku dąb szypułkowy na terenie Leśnictwa Dębowo i Opalenie za pomniki przyrody.
 • Uchwała Nr LII/420/10 z dnia 27 października 2010 r. w  sprawie ustalenia zasad sprzedażą lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy Zasób Gminy Gniew w związku z sprzedażą terenu Wzgórza Zamkowego.

 • Uchwała Nr LII/421/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 11, położonym w Gniewie na Osiedlu Witosa.

 • Uchwała Nr LII/422/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLIX/400/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej Nr 1 do granicy miasta.

 • Uchwała Nr LII/423/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/109/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 • Uchwała Nr LII/424/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym.

 • Uchwała Nr LII/425/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych.

 • Uchwała Nr LII/426/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

 • Uchwała Nr LII/427/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

 • Uchwała Nr LII/428/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.

 • Uchwała Nr LII/429/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2010.

 • Uchwała Nr LII/ 430/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew” dla fragmentu wsi Kursztyn w gminie Gniew.

 • Uchwała Nr LII/431/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kursztyn w gminie Gniew.

 • Uchwała Nr LII/432/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Uchwała Nr LII/433/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu projektem uchwały budżetowej.

 • Uchwała Nr LII/434/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

 • Uchwała Nr LII/435/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy gniew za I półrocze roku budżetowego.

 • Uchwała Nr LII/436/10 z dnia 27 października 2010 r. w  sprawie zmiany uchwały Nr LI/417/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowego przez dotychczasowego dzierżawcę.

2010-12-21 13:41:11
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 wrzesień 2010 r. - LI

 
 • uchwała Nr LI/412/10 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na realizację celu publicznego.
 • uchwała Nr LI/413/10 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012"
 • uchwała Nr LI/414/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2010.
 • uchwała Nr LI/414/10 w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Polskie Gronowo"
 • uchwała Nr LI/415/10 w sprawie przyj ecia "Planu Odnowy Miejscowości Tymawa"
 • uchwała Nr LI/417/10 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przez dotychczasowego dzierżawcę
 • uchwała Nr LI/418/10 w sprawie utworzenia na terenie gminy Gniew dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmikó województw.          
2010-10-14 09:43:35
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 08 wrzesnia 2010 r. - L

 
 • uchwała Nr L/407/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2010.
 • uchwała Nr L/408/10 w sprawie ustalenia zasad przydziału i sprzedaży lokali mieszkalnych stanowi acych Mieszkaniowy Zasób Gminy Gniew w zwi azku ze sprzedażą terenu Wzgórza Zamkowego
 • uchwała Nr L/409/10 w sprawie nabycia od "INWEST-KOM" w Gniewie Sp. z o.o. prawa uzytkowania wieczystego działki i prawa własno sci budynku byłej hydroforni zlokalizowanej w Piasecznie w zamian za zaległości podatkowe.
 • uchwa la Nr L/410/10 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piasecznie
 • uchwała Nr L/411/10 w sprawie przyj ecia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni ow zamieszkałych na terenie gminy Gniew
2010-10-14 08:48:40
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. - XLIX

  w sprawie:
 • Uchwała nr XLIX/400/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta.
 • Uchwała nr XLIX/401/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie mienia po zlikwidowaniu linii kolejowej nr 244 Morzeszczyn - Gniew znajdujęcego się na terenie gminy Gniew.
 • Uchwała nr XLIX/402/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/391/10 w sprawie okręgów wyborczych Gminy Gniew.
 • Uchwała nr XLIX/403/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2010.
 • Uchwała nr XLIX/404/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Uchwała nr XLIX/405/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Polskim Gronowie
 • Uchwała nr XLIX/406/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o sposobach prowadzenia handlu obwoźnego w trakcie odpustu i tymczasowej organizacji ruchu drogowego w Piasecznie
2010-09-07 12:51:34
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2010 r. - XLVIII

 w sprawie:
 • Uchwała nr XLVIII/391/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie okręgów wyborczych Gminy Gniew
 • Uchwała nr XLVIII/392/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.500.000 zł na dofinansowanie oświaty.
 • Uchwała nr XLVIII/393/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.000.000 zł na dofinansowanie inwestycji - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie - Gmina Gniew".
 • Uchwała nr XLVIII/394/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2010.
 • Uchwała nr XLVIII/395/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały XLIX/373/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 • Uchwała nr XLVIII/396/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXXII/288/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 • Uchwała nr XLVIII/397/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Polskim Gronowie.
 • Uchwała nr XLVIII/398/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia formy organizacyjnej Przedszkola Nr 1 w Gniewie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
 • Uchwała nr XLVIII/399/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/95/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy oraz informacji z przebiegu wykonania budżetu.
2010-06-29 11:43:01
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2010 r.- XLVII

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008-2012 dla miasta i gminy Gniew", zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie Nr XVI/146/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 01 lutego 2008 r. (uchwała nr XLVII/382/10)
 • ,,Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i G,miny Gniewna okres 2010 -2013" (uchwałą nr XLVII/383/10)
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniew (uchwała nr XLVII/384/10)
 • zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 marca 2009 r. (uchwala nr XLVII/385/10)
 • zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok (uchwała nr XLVII/386/10)
 • zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( uchwała nr XLVII/387/10)
 • wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatnie prawem użytkowania pomieszczeń w zamku w Gniewie ( uchwała nr XLVII/388/10)
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację elektrowni w rejonie miejscowości Oplenie(uchwała nr XVLII/389/10)
 • rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew ( uchwała nr XVLII/390/10)
2010-06-07 11:18:24