Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2010 r.- XLII

w sprawie:

 • nadania imienia Szkole Podstawowej w Tymawie (uchwała nr XLII/347/10)
 • nadania imienia Szkole Podstawowej w Ostrowitem (uchwałą nr XLII/348/10)
 • ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (uchwałą nr XLII/349/10)
 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na 2010 rok (uchwała nr XLII/350/10)
 • uchylenia uchwały Nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie współdziałania z innymi Gminami celem realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Regionalny System Organizacji, Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów Tczew" (uchwala nr XLII/351/10)
 • zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2010 (uchwałą nr XLII/352/10)
 • ogłoszenia roku 2010 ,,Rokiem twórców kultury kociewskiej" (uchwałą nr XLII/353/10)
2010-03-08 09:15:47
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2010 r.- XLIII

w sprawie:

 • przyjęcia ,,STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO GMINY GNIEW NA LATA 2009- 2020" (uchwała nr XLIII/354/10)
 • ustalenia aktualizacji ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gniew"  (uchwałą nr XLIII/355/10)
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na  2010 rok (uchwałą nr XLIII/356/10)
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Opalenie (uchwała nr XLIII/357/10)
 • likwidacji i wyłączenia z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 10, obręb Gniew, karta mapy 15.  (uchwalą nr XLIII/358/10)
 • upoważnienia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej do występowania w imieniu Rady Miejskiej w Gniewie do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie skargi Pana Kazimierza Szczerby (uchwałą nr XLIII/359/10)
 • zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2010 (uchwałą nr XLIII/360/10)
 • Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy zamieszkałych na terenie Gminy Gniew (uchwała nr XLIII/361/10)

2010-03-10 11:33:45
Uchwały Rady Mejskiej z dnia 31 marca 2010 r.- XLIV

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2010. (uchwała nr XLIV/362/10)
 • zmiany Uchwały Nr XIX/185/2008 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew  (uchwałą nr XLIV/363/10)
 • uchwalenia ZMIANY „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew” dot. fragmentów wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec w gminie Gniew(uchwałą nr XLIV/364/10)
 • sprostowania bł ędu pisarskiego w uchwale Nr XXXIV/303/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi OPALENIE. (uchwała nr XLIV/365/10)
 • nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2011 zgodnego z zapisami ustawy o funduszu sołeckim. (uchwalą nr XLIV/366/10)
 • nadania imienia Szkole Podstawowej w Piasecznie (uchwałą nr XLIV/367/10)
 • rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązku
  wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniew. (uchwałą nr XLIV/368/10)
 • rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniew.(uchwała nr XLIV/369/10)
 • przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Polskie Gronowo” (uchwałą nr XLIV/370/10)
 • przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Tymawa”(uchwałą nr XLIV/371/10)
 • przyjęcia raportu Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Gniew na lata 2008 – 2020”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie Nr XVIII/167/08 z dnia 26 marca 2008 r. (uchwałą nr XLIV/372/10)
 • rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew (uchwałą nr XLIV/373/10)
 • rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew (uchwałą nr XLIV/374/10)
 • upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew do zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie – Gmina Gniew” (uchwałą nr XLIV/375/10)
2010-04-08 08:48:46
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r.- XLVI

w sprawie:

 • absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Gniew (uchwała nr XLVI/376/10)
 • zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2010.(uchwałą nr XLVI/377/10)
 • zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki do kwoty 2.300.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańśku na dofinansowanie inwestycji - pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie- Gmina Gniew". (uchwała nr XLVI/378/10)
 • sposobu sprawienia pogrzebu  przez gminę Gniew. (uchwalą nr XLVI/379/10)
 • utworzenia na terenie gminy Gniew dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (uchwałą nr XLVI/380/10)
 • uchylenia Uchwały Nr XXVIII/257/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. o dofinansowaniu w formie refundacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Uchwały Nr XXII/195/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad przyznawania dofinansowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Gniew.(uchwała nr XLVI/381/10)
2010-05-07 12:43:57
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2010 r.- XLVII

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008-2012 dla miasta i gminy Gniew", zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie Nr XVI/146/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 01 lutego 2008 r. (uchwała nr XLVII/382/10)
 • ,,Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i G,miny Gniewna okres 2010 -2013" (uchwałą nr XLVII/383/10)
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniew (uchwała nr XLVII/384/10)
 • zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 marca 2009 r. (uchwala nr XLVII/385/10)
 • zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok (uchwała nr XLVII/386/10)
 • zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( uchwała nr XLVII/387/10)
 • wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatnie prawem użytkowania pomieszczeń w zamku w Gniewie ( uchwała nr XLVII/388/10)
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację elektrowni w rejonie miejscowości Oplenie(uchwała nr XVLII/389/10)
 • rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew ( uchwała nr XVLII/390/10)
2010-06-07 11:18:24
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2010 r. - XLVIII

 w sprawie:
 • Uchwała nr XLVIII/391/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie okręgów wyborczych Gminy Gniew
 • Uchwała nr XLVIII/392/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.500.000 zł na dofinansowanie oświaty.
 • Uchwała nr XLVIII/393/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.000.000 zł na dofinansowanie inwestycji - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie - Gmina Gniew".
 • Uchwała nr XLVIII/394/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2010.
 • Uchwała nr XLVIII/395/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały XLIX/373/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 • Uchwała nr XLVIII/396/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXXII/288/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 • Uchwała nr XLVIII/397/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Polskim Gronowie.
 • Uchwała nr XLVIII/398/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia formy organizacyjnej Przedszkola Nr 1 w Gniewie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
 • Uchwała nr XLVIII/399/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/95/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy oraz informacji z przebiegu wykonania budżetu.
2010-06-29 11:43:01
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. - XLIX

  w sprawie:
 • Uchwała nr XLIX/400/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta.
 • Uchwała nr XLIX/401/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie mienia po zlikwidowaniu linii kolejowej nr 244 Morzeszczyn - Gniew znajdujęcego się na terenie gminy Gniew.
 • Uchwała nr XLIX/402/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/391/10 w sprawie okręgów wyborczych Gminy Gniew.
 • Uchwała nr XLIX/403/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2010.
 • Uchwała nr XLIX/404/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Uchwała nr XLIX/405/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Polskim Gronowie
 • Uchwała nr XLIX/406/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o sposobach prowadzenia handlu obwoźnego w trakcie odpustu i tymczasowej organizacji ruchu drogowego w Piasecznie
2010-09-07 12:51:34
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 08 wrzesnia 2010 r. - L

 
 • uchwała Nr L/407/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2010.
 • uchwała Nr L/408/10 w sprawie ustalenia zasad przydziału i sprzedaży lokali mieszkalnych stanowi acych Mieszkaniowy Zasób Gminy Gniew w zwi azku ze sprzedażą terenu Wzgórza Zamkowego
 • uchwała Nr L/409/10 w sprawie nabycia od "INWEST-KOM" w Gniewie Sp. z o.o. prawa uzytkowania wieczystego działki i prawa własno sci budynku byłej hydroforni zlokalizowanej w Piasecznie w zamian za zaległości podatkowe.
 • uchwa la Nr L/410/10 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piasecznie
 • uchwała Nr L/411/10 w sprawie przyj ecia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni ow zamieszkałych na terenie gminy Gniew
2010-10-14 08:48:40
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 wrzesień 2010 r. - LI

 
 • uchwała Nr LI/412/10 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na realizację celu publicznego.
 • uchwała Nr LI/413/10 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012"
 • uchwała Nr LI/414/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2010.
 • uchwała Nr LI/414/10 w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Polskie Gronowo"
 • uchwała Nr LI/415/10 w sprawie przyj ecia "Planu Odnowy Miejscowości Tymawa"
 • uchwała Nr LI/417/10 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przez dotychczasowego dzierżawcę
 • uchwała Nr LI/418/10 w sprawie utworzenia na terenie gminy Gniew dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmikó województw.          
2010-10-14 09:43:35
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 października 2010 r.

 •  Uchwała Nr LII/419/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uznania drzew z gatunku dąb szypułkowy na terenie Leśnictwa Dębowo i Opalenie za pomniki przyrody.
 • Uchwała Nr LII/420/10 z dnia 27 października 2010 r. w  sprawie ustalenia zasad sprzedażą lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy Zasób Gminy Gniew w związku z sprzedażą terenu Wzgórza Zamkowego.

 • Uchwała Nr LII/421/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 11, położonym w Gniewie na Osiedlu Witosa.

 • Uchwała Nr LII/422/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLIX/400/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej Nr 1 do granicy miasta.

 • Uchwała Nr LII/423/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/109/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 • Uchwała Nr LII/424/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym.

 • Uchwała Nr LII/425/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych.

 • Uchwała Nr LII/426/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

 • Uchwała Nr LII/427/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

 • Uchwała Nr LII/428/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.

 • Uchwała Nr LII/429/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2010.

 • Uchwała Nr LII/ 430/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew” dla fragmentu wsi Kursztyn w gminie Gniew.

 • Uchwała Nr LII/431/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kursztyn w gminie Gniew.

 • Uchwała Nr LII/432/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Uchwała Nr LII/433/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu projektem uchwały budżetowej.

 • Uchwała Nr LII/434/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

 • Uchwała Nr LII/435/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy gniew za I półrocze roku budżetowego.

 • Uchwała Nr LII/436/10 z dnia 27 października 2010 r. w  sprawie zmiany uchwały Nr LI/417/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowego przez dotychczasowego dzierżawcę.

2010-12-21 13:41:11