Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Do zadań Referatu Administracyjno – Gospodarczego

należy, przede wszystkim:
 

 1. 1 Obsługa sekretariatu, a w tym należy:

   1.obsługa urządzeń- centrali telefonicznej, poczty e-meilowej, faxu, kserokopiarki, modemu, itp.
   2.organizowanie przyjmowania interesantów przez Burmistrza, 
   3. umawianie spotkań, przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza między sesjami,
   4. prowadzenie bieżących spraw na zlecenie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza,
   5. uprzejme, sprawne i kompetentne obsługiwanie interesantów,
   6. przyjmowanie podań i wniosków,
   7. udzielanie niezbędnych informacji potrzebnych przy załatwieniu przez interesanta danej sprawy.

1.2 Załatwianie spraw dotyczących obsługi administracyjno – gospodarczej Urzędu, a w tym:

 1. zaopatrzenie Urzędu w niezbędne materiały biurowe, meble, urządzenia i inne,

 2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji w Urzędzie,

 3. prowadzenie drobnych napraw mebli, urządzeń biurowych, pomieszczeń i innych,

 4. zaopatrzenie Urzędu w środki czystości, kontrola utrzymania porządku i czystości w siedzibie Urzędu,

 5. przygotowywanie umów i nadzorowanie realizacji umów na wykonywanie usług niezbędnych do sprawnego funkcjonowania pracy Urzędu tj.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, teleinformacyjne, dostarczanie mediów, dostarczanie czasopism itp.

 6. rozliczanie rachunków za opłaty w zakresie umowami i zleceń o których mowa w pkt. 5,

 7. administrowanie zasobami telekomunikacyjnymi (program sterowania centralą telefoniczną),

 8. prowadzenie ewidencji kluczy,

 9. zaopatrzenie apteczki Urzędu,

 10. dekoracja flagami budynku Urzędu oraz budynku posiedzeń Rady Miejskiej w czasie świąt i innych ważnych okoliczności,

 11. należyte zabezpieczenie budynku (m.in. zamknięcie okien, drzwi, włączenie systemu alarmowego) po zakończonych godzinach pracy,

 12. staranne codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek i pozostałych pomieszczeń oraz utrzymanie estetyki wokół obiektów siedziby Urzędu,

 13. pielęgnacja zieleni w pokojach biurowych i korytarzach,

 14. mycie okien, pranie firanek, nakryć i flag.

Zadania określone w punktach od 8 do 14 wykonywane są z wyłączeniem obiektów w których siedzibę ma Gminne Centrum Reagowania.

1.3 Obsługa Biura Obsługi Interesanta, a w tym:

1) obsługa kancelarii:

 1. ewidencjonowanie korespondencji (również elektronicznej) przychodzącej do urzędu,

 2. wysyłanie korespondencji i odbiór korespondencji z Urzędu Pocztowego,

 3. przygotowywanie korespondencji do wysyłki za pośrednictwem gońca,

 4. przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

 5. zapewnienie właściwego obiegu korespondencji w Urzędzie,

 6. powielanie dokumentów,

 7. potwierdzanie zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji,

 8. przekazywanie i rozdział zadekretowanej korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,

 9. kierowanie interesantów do poszczególnych komórek organizacyjnych,

 10. obsługa urządzeń – faxu, skanera, poczty e-mailowej, kserokopiarki, modemu itp.,

 11. zamawianie pieczątek i prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci urzędowych i pieczątek,

 12. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

 13. podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń poprzez umieszczanie ich na tablicy ogłoszeń,

 14. prowadzenie rejestru ogłoszeń wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu, potwierdzanie okresu przez jaki wywieszony był dokument w celu podania go do publicznej wiadomości,

 15. wprowadzanie dokumentów do elektronicznego obiegu,

 16. przygotowywanie postanowień w zakresie przekazywania podań, wniosków do odpowiednich organów zgodnie z ich kompetencjami.

 17. prowadzenie zbioru aktów prawnych i zapewnienie ich właściwego obiegu w Urzędzie oraz udostępnianie ich do wglądu,

 18. prowadzenie zbioru niektórych czasopism,

 19. zapewnienie właściwej obsługi interesantów,

 20. prowadzenie biura podawczego,

 21. obsługa administracyjno – biurowa kancelarii,

 22. wysyłka korespondencji urzędowej,

 23. odbiór korespondencji z poczty na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

 24. potwierdzanie zgodności kopii z oryginałem oraz własnoręczności podpisu na podstawie odrębnego upoważnienia Burmistrza.

2) obsługa interesantów , w tym:

 1. uprzejme, sprawne i kompetentne obsługiwanie interesantów,

 2. udzielanie wyczerpujących informacji, w taki sposób aby interesant załatwił sprawę poprzez Biuro Obsługi Interesanta bez konieczności udawania się do poszczególnych Referatów,

 3. w przypadku konieczności kontaktu interesanta z odpowiednim Referatem, prawidłowe pokierowanie interesanta,

 4. udzielanie niezbędnych informacji potrzebnych przy załatwieniu przez interesanta danej sprawy, a realizowanej w imieniu Gminy Gniew przez instytucje i jednostki organizacyjne tj.: szkoły, przedszkola, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko Gminny Ośrodek Sportu, spółka INWEST-KOM itp.

 5. przyjmowanie podań i wniosków,

 6. udzielanie informacji o kompetencjach organów i instytucjach zewnętrznych.

 

1.5 Doręczanie pism:

 1. sprawne i rzetelne dostarczanie poczty do adresatów,

 2. udzielanie niezbędnych informacji adresatom poczty,

 3. żądanie potwierdzenia odbioru poczty,

 4. odnotowywanie w sposób czytelny i zwięzły przyczyn nie odebrania przez adresata poczty,

 5. zwrot poczty do Urzędu nieodebranej przez adresata.

 

1.6 Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r . Nr 113, poz. 984 z późn. zm.), ustawa Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z dnia 16 lipca 1998r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), ustawa Ordynacja wyborcza do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.), ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 września 1990 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. Zm.), ustawa Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego z 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.):

1) wykonywanie zadań związanych z wyborami,
     2) zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej komisji wyborczych w wyborach i referendach.

 

1.7 Prowadzenie spraw związanych z zeznaniami świadków, dokumentujących w szczególności:

 1. okresy zatrudnienia,

 2. wymiar czasu pracy,

 3. pracy przymusowej w okresie od dnia 1 września 1939 r. wykonywanej przez osoby, które ukończyły 12 lat zycia,

 4. pobytu w więzieniu z przyczyn politycznych,

 5. zaokrętowania marynarzy polskich w charakterze członków załogi statku bandery przeznaczonej do działań wojennych,

 6. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie przed dniem 1 lipca 1977 r., przez osoby które ukończyły 16 rok życia,

 7. pracy okresowej w czasie służby w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”.

2019-01-08 09:46:54
Zadania Referatu Administracyjno – Gospodarczego

określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie
 
 • ustawa o pracownikach samorządowych,

 • ustawa kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawy o samorządzie gminnym,

 • ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

 • rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych,

 • ustawa o ochronie danych osobowych,

 • ustawy o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

 • Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

 • Ordynacji wyborczej do sejmu RP i do senatu RP,

 • ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

 • Ordynacja wyborcza do parlamentu Europejskiego,

 • Statutu Gminy Gniew.

2009-08-13 09:10:42