Przedmiot działalności 

 

 Zgodnie z umową Spółki INWEST-KOM prowadzi działalność m.in. w zakresie:

 •     budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego
 •     budownictwa obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych (w tym budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, kotłowni, przepompowni)
 •     zarządzania nieruchomościami i kompleksowej obsługi wspólnot mieszkaniowych
 •     usług remontowych (w tym obsługi technicznej nieruchomości)
 •     prac ziemnych i drogowych (w tym budowa i modernizacja dróg, ciągów pieszych i placów)
 •     dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniew
 •     usług transportowych w zakresie transportu osób i rzeczy
 •     prac ziemnych i drogowych (w tym budowa i modernizacja dróg, ciągów pieszych i placów)
 •     projektowania, budowy i utrzymania terenów zielonych
 •     wytwarzania i przetwarzania biomasy na cele energetyczne
 

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr III/45/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. INWEST-KOM realizuje zadania własne gminy Gniew w zakresie:

 •     gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 •     wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
 •     kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 •     utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 •     lokalnego transportu zbiorowego,
 •     gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 •     targowisk i hal targowych,
 •     utrzymywania i pielęgnacji zieleni gminnej i zadrzewień,
 •     utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 •     realizacji praw i obowiązków właściciela mieszkaniowego zasobu gminy w stosunku do najemców lokali komunalnych
 •     uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Prezes Zarządu Spółki jest upoważniony m.in. do:

 •     wydawania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
 •     wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg
 •     wydawania zezwoleń na wejście na teren nieruchomości gminnych
 


Liczba odwiedzin : 884
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Kwiatkowski
Czas wytworzenia: 2009-03-07 17:26:30
Czas publikacji: 2009-03-07 17:26:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak