Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 5/12 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 12 stycznia 2012 r.

 w sprawie zatwierdzenia "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym" oraz "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym".
2012-01-13 11:24:10
Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew” dot. fragmentu miasta Gniew. 
2012-01-18 10:25:11
Zarządzenie Nr 1/12 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 5 stycznia 2012 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zmianami) – Modernizacja świetlicy
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania: „Integracja społeczności
wiejskiej poprzez stworzenie funkcjonalnego centrum wsi, na bazie świetlicy wiejskiej
w miejscowości Szprudowo”.
2012-01-19 14:52:02
Zarządzenie Nr 2/12 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 9 stycznia 2012 r.

 w sprawie zlecenia spółce z o.o. INWEST - KOM w Gniewie - jednostce organizacyjnej
gminy, zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej na rok 2012.
2012-01-19 15:12:22
Zarządzenie Nr 9/12 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 22 stycznia 2012 r.

 w sprawie: planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości w roku 2012
2012-01-24 10:48:05
Zarządzenie Nr 10/12 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 24 stycznia 2012 r.

 
2012-01-26 10:39:14
Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem na rok 2012.

2012-02-01 15:09:36
Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 2 lutego 2012 r.

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia ewidencji mieszkaniowego zasobu Gminy Gniew.
2012-02-06 09:48:31
Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 15 lutego 2012 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej.
2012-02-16 12:54:41
Zarządzenie Nr 18/12 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 15 lutego 2012 r.

 w sprawie zatwierdzenia "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym".
2012-02-16 13:21:02