Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Posiedzenia komisji problemowych Rady Miejskiej w Gniewie V kadencji w m-cu styczniu 2009 r.

odbędą się w biurze Rady Miejskiej w Gniewie w dniach:

1. Komisja Społeczna 15.01.2009 r. godz. 13:00

Temat posiedzenia:
1. Podsumowanie pracy komisji za rok 2008.
2. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2009.
3. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące gminy.

2. Komisja Gospodarki 16.01.2009 r. godz. 12:00

Temat posiedzenia:
1. Podsumowanie pracy komisji za rok 2008.
2. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2009.
3. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące gminy.

3. Komisja Finansów 19.01. 2009 r. godz. 13:00

Temat posiedzenia:  
1. Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2009.
2. Podsumowanie pracy komisji za rok 2008.
3. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

4. Komisja Rewizyjna 20.01.2009 r. godz. 13:00

Temat posiedzenia:
1. Podsumowanie pracy komisji za rok 2008.
2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2009.
3. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

2008-11-18 08:50:00
Posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Gniewie V kadencji w m-cu lutym 2009r.

I. Komisja Gospodarki - 17.02.2009 r. godz. 10:00

Temat posiedzenia:
 1. Informacja o stanie spółek z udziałem gminy Inwest – Kom Sp. z o.o.,  EKO -  Gniew Sp. z o.o. oraz plan inwestycji gminnych na bieżący rok..
 2. Prywatyzacja Wzgórza Zamkowego i realizacja programu Pętla Żuławska w kontekście  perspektywy rozwoju turystyki.
 3. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.

II.  Komisja Społeczna - 18.02.2009 r. godz.13:00

Temat posiedzenia:
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w kontekście realizacji uchwały porządkowej.
 2. Omówienie  i rozpatrywanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące gminy.

III. Komisja Rewizyjna - 19.02.2009 r. godz. 12:30


Temat posiedzenia :
 1. Umorzenia podatku od nieruchomości i innych podatków lokalnych osób fizycznych i prawnych w 2008 r.  Realizacja przez Burmistrza właściwej Uchwały Rady Miejskiej w kontekście zgodności z podjętymi decyzjami o zwolnieniu z płacenia podatku od nieruchomości.
 2. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał
 3. Sprawy bieżące gminy.

IV. Komisja Finansów - 23.02.2009 r. godz. 13:00

Temat posiedzenia:
 1. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych i wysokości nakładów poniesionych w 2008 r.
 2. Informacja dotycząca możliwości realizacji wniosków zgłoszonych do budżetu na 2009 rok w następnych latach.
 3. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące gminy.
2009-02-11 14:52:58
Posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Gniewie V kadencji w m-cu marcu 2009r.

1. Komisja Gospodarki- 12.03.2009 r. godz. 11:00

Temat posiedzenia :

 1. Koncepcja prywatyzacji systemu gospodarki odpadami w gminie Gniew.


2. Komisja Rewizyjna- 18.03.2009 r. godz.12:30

Temat posiedzenia :

 1. Kontrola – sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gniew za 2008 rok.

 2. Sporządzenie wniosku absolutoryjnego dla Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie.

 3. Sporządzenie protokołu z kontroli.

 4. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.
  5. Sprawy bieżące gminy.


3. Komisja Społeczna- 19.03.2009 r. godz. 12:00

Temat posiedzenia :

 1. MGOPS zadania realizowane w roku 2008, zwłaszcza programy z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

 2. Plan zamierzeń na rok 2009.

 3. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.

 4. Sprawy bieżące.


4. Komisja Gospodarki- 23.03.2009 r. godz. 10:00

Temat posiedzenia:

 1. Budownictwo mieszkaniowe w Gniewie (Inwest-Kom, inwestorzy prywatni, budownictwo jednorodzinne) – informacja. Sytuacja obecna i perspektywy dalszego rozwoju.

 2. Informacja o stanie prac planistycznych i obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Gniew oraz pod kątem rozwoju gospodarczego.

 3. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.

 4. Sprawy bieżące.


5. Komisja Finansów- 23.03.2009 r. godz.13:00

Temat posiedzenia:

 1. Struktura dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie w 2008 roku oraz możliwości dofinansowania jego działalności w roku bieżącym i latach następnych.

 2. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

 3. Sprawy bieżące.Przygotowała :

Helena Struczyńska

2009-03-13 09:29:57
Posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Gniewie V kadencji w m-cu kwietniu 2009 r.

1. Komisja Rewizyjna 22.04.2009 r. godz.12:30

Temat posiedzenia :

 1. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za rok 2008.

 2. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.

 3. Sprawy bieżące.

2. Komisja Społeczna 23.04.2009 r. godz. 12:00

Temat posiedzenia :

 1. Absolutorium, realizacja zadań budżetowych w zakresie oświaty, kultury i sportu.

 2. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.

 3. Sprawy bieżące gminy.4. Komisja Gospodarki 27.04.2009 r. godz. 10:00

Temat posiedzenia:

 1. Czystość i porządek w mieście, problemy i koszty związane z jej utrzymaniem, utylizacja i segregacja odpadów oraz rozwój terenów zielonych i rekreacji.

 2. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.

 3. Sprawy bieżące.5. Komisja Finansów 27.04.2009 r. godz.13:00

Temat posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2008 rok.

 2. Informacja dotycząca realizacji budżetu za I kwartał 2009 roku, w tym wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych.

 3. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

 4. Sprawy bieżące.

Przygotowała :

Helena Struczyńska

2009-04-07 09:36:11
Posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Gniewie V kadencji w m-cu maju 2009 r.

 1. Komisja Społeczna

19.05.2009 r. godz.11:00

Temat posiedzenia :

 1. Zakres działania i kompetencje Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Gniewie oraz Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Tczewskiego.

 2. Wizytacja placówek: Ośrodek Zdrowia „Medical”, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, Dom Pomocy Społecznej.

 3. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.

 4. Sprawy bieżące.


2. Komisja Gospodarki

21.05.2009 r. godz. 10:00

Temat posiedzenia :

 1. Aktualny stan oraz perspektywy usprawnienia systemu komunikacyjnego miasta i gminy.

 2. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.

 3. Sprawy bieżące gminy. 1. Komisja Finansów

25.05.2009 r. godz. 13:00

Temat posiedzenia:

 1. Analiza nakładów na bieżące funkcjonowanie szkół gminnych w 2009 roku.

 2. Remonty i inwestycje w oświacie w 2009 roku i latach następnych.

 3. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.

 4. Sprawy bieżące. 1. Komisja Rewizyjna

26.05.2009 r. godz.12:00

Temat posiedzenia:

 1. Analiza kosztów utrzymania jednostek OSP za 2008 rok.

 2. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

 3. Sprawy bieżące.

Przygotowała :

Helena Struczyńska

2009-05-15 13:31:54
Posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Gniewie V kadencji w m-cu czerwcu 2009r.

1. Komisja Gospodarki 16.06.2009 r. godz. 10:00

Temat posiedzenia :

1. Informacja o realizacji inwestycji gminnych.

 1. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.

 2. Sprawy bieżące gminy.2. Komisja Społeczna 18.06.2009 r. godz.13:00

Temat posiedzenia :

 1. Oferta turystyczna Miasta i Gminy Gniew, programy realizowane przez CAG, referat promocji, MGOPS, szkoły.

 2. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.

 3. Sprawy bieżące.


 1. Komisja Rewizyjna 22.06.2009 r. godz.10:00

Temat posiedzenia:

 1. Gospodarowanie nieruchomościami gminy, ewidencja mienia gminnego,

sprawy uporządkowania stanów własnościowych gminy Gniew, użytkowanie

wieczyste, dzierżawy, dochody z mienia, ewidencja środków trwałych –

kontrola.

 1. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

 2. Sprawy bieżące.


 1. Komisja Finansów 22.06.2009 r. godz. 13:00

Temat posiedzenia:

 1. Planowanie i wykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej i funduszy krajowych na realizację inwestycji w 2009 roku oraz plany na lata następne.

 2. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał.

 3. Sprawy bieżące.
Przygotowała :

Helena Struczyńska

2009-06-16 08:56:31
Posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Gniewie V kadencji w m-cu październiku 2009 r.


1. Komisja SPOŁECZNA
21 październik 2009r. godz. 13:00

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie wniosków do projektu uchwały budżetowej na rok 2010. Wnioski dotyczące zakresu działalności komisji społecznej

 2. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał

 3. Sprawy bieżące.

2. Komisja GOSPODARKI
27 październik 2009 r. godz. 10:00

Temat posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia

 2. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 3. Opiniowanie materiałów na sesję.

 4. Rolnictwo na terenie gminy Gniew

 5. Sprawy różne, w tym wydanie opinii w sprawie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Gniew ( pisma Burmistrza Nr RGN.72241-14/09 z dnia 17.09.2009 r. oraz RGN .IK.0621-28/09 z dnia 22.09.2009 r. i RGN.MK.0621-30/09 z dnia 07.10.2009 r.)

3. Komisja FINANSÓW
26 październik 2009 r. godz. 13:00

Temat posiedzenia:

 1. Informacja dotycząca ulg i zwolnień podatkowych udzielonych w 2009 r. osobom fizycznym i prawnym

 2. Informacja o realizacji budżetu za III kwartał 2009 roku

 3. Omawianie i opiniowanie projektów uchwał.

 4. Sprawy bieżące.


4. Komisja REWIZYJNA
22 październik 2009r. godz. 13:00

Temat posiedzenia:

 1. Informacja o przetargach organizowanych w 2008 roku i za I półrocze 2009r.

 2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację planowanych zadań

3. Sprawy bieżące.

2009-10-16 12:10:44
Posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Gniewie V kadencji w m-cu listopadzie 2009 r.

 1. Komisja SPOŁECZNA 18 listopada (środa) godz. 13:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Działalność kulturalna na wsi w kontekście pracy świetlic wiejskich.

 2. Programy odnowy wsi oraz zaangażowanie liderów lokalnych w integrację społeczności lokalnej.

 3. Omówienie i rozpatrywanie projektów uchwał

 4. Sprawy bieżące w tym:

 • wydanie opinii na temat zajęcia stanowiska w sprawie zwiększenia limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2010 r.

 • wydania opinii na temat przystąpienia gminy Gniew do Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tczewie i objęcia udziałów w tej spółce.


2. Komisja GOSPODARKI 13 listopada (piątek) godz. 10:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia

 2. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 3. Opiniowanie materiałów na sesję.

 4. Informacja na temat realizacji strategicznych planów rozwoju miasta i gminy Gniew

 5. Sprawy różne w tym:

 • wydanie opinii na temat zajęcia stanowiska w sprawie zwiększenia limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2010 r.

 • wydania opinii na temat przystąpienia gminy Gniew do Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tczewie i objęcia udziałów w tej spółce

 • wydania opinii na temat pisma skierowanego do Wojewody Pomorskiego w sprawie nie uwzględnienia uwag zgłoszonych przez spółkę MADROL do planu przestrzennego zagospodarowania wsi Ciepłe dotyczących uchwał Nr XXXV/312/09 i XXXV/313/09 Rady Miejskiej w Gniewie.


3. Komisja FINANSÓW 23 listopada (poniedziałek) godz. 12:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Gniew na 2010 rok.

 2. Omówienie i opiniowanie stawek podatkowych na rok 2010

 3. Informacja dotycząca wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na działalność kulturalna w gminie w 2009 r.

 4. Omawianie i opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy bieżące.


4. Komisja REWIZYJNA 19 listopada (czwartek) godz. 13:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Organizacja dowozów szkolnych - ocena realizacji potrzeb, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas przewozów

 2. Sprawy bieżące w tym:

 • wydania opinii na temat pisma skierowanego do Wojewody Pomorskiego w sprawie nie uwzględnienia uwag zgłoszonych przez spółkę MADROL do planu przestrzennego zagospodarowania wsi Ciepłe dotyczących uchwał Nr XXXV/312/09 i XXXV/313/09 Rady Miejskiej w Gniewie.

2009-11-10 08:28:46
Posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Gniewie V kadencji w m-cu grudniu 2009r.

1. KOMISJA SPOŁECZNA 15 grudnia (wtorek) godz. 13:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Podsumowanie pracy komisji za 2009 r. Plan pracy na rok 2010.

2. Opiniowanie uchwał i materiałów na sesję.


2. KOMISJA GOSPODARKI 17 grudnia (czwartek) godz. 10:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia

 2. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 3. Opiniowanie materiałów na sesję.

 4. Omówienie założeń do planu pracy Komisji na 2010 r,

 5. Sprawy różne w tym:

 • wydania opinii odnośnie udzielenia pomocy finansowej dla Sądu Rejonowego w Tczewie niezbędnej do nabycia budynku przy ul. Kołłątaja 5 (w celu przeniesienia Wydziału Ksiąg Wieczystych zobligowanego do prowadzenia elektronicznych ksiąg wieczystych obejmujących cały kraj) .

3. KOMISJA FINANSÓW 02 grudnia (środa) godz. 12:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Gniew na 2010 rok

 2. Sprawy bieżące w tym:

 • wydania opinii odnośnie udzielenia pomocy finansowej dla Sądu Rejonowego w Tczewie niezbędnej do nabycia budynku przy ul. Kołłątaja 5 (w celu przeniesienia Wydziału Ksiąg Wieczystych zobligowanego do prowadzenia elektronicznych ksiąg wieczystych obejmujących cały kraj)

4. KOMISJA REWIZYJNA 16 grudnia (środa) godz. 13:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2010r.

 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 r.

 3. Sprawy bieżące w tym:

 • wydania opinii na temat skargi wniesionej przez panią Elżbietę Kamińską na działania Burmistrza w sprawie zwrotu części poniesionych kosztów na budowę wodociągu i urządzeń sanitarnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

2009-12-01 08:05:56
Posiedzenie komisji problemowych Rady Miejskiej w Gniewie V kadencji w m-cu styczniu 2010 r.

 KOMISJA  REWIZYJNA                

20 styczeń   (środa)      godz.   13:00

   

   Proponowany porządek obrad:

 1. Podsumowanie pracy Komisji za 2009 r
 2. Opracowanie planu Komisji na 2010r.
 3. Opiniowanie materiałów sesyjnych
 4. Sprawy bieżące

 

KOMISJA  FINANSÓW                

25 styczeń   (poniedziałek)  godz.  13:00

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Nakłady na inwestycje sportowe oraz na działalność sportową w gminie Gniew w 2009 r.
 2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Finansów na 2010 r.
 3. Opiniowanie materiałów sesyjnych
 4. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA GOSPODARKI  

26 styczeń (wtorek)   godz.  10:00

        

   Proponowany porządek obrad:

 1. Działalność Straży Miejskiej w Gniewie.
 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych
 3. Sprawy bieżące.

                                                     

 KOMISJA SPOŁECZNA                

26 styczeń (wtorek)  godz.  13:00

          

 Proponowany porządek obrad:

 1. Podział środków z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - informacja
 2. Moduły mieszkalne oraz mieszkania socjalne dla rodzin wykwaterowanych z budynku socjalnego przy ul. Gniewskie Młyny 8
 3. Sprawozdanie z pracy komisji w roku 2009 oraz zatwierdzenie planu pracy na 2010 r.
 4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
 5. Sprawy bieżące
2010-01-15 11:04:20