Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
001. Zarządzenie Nr 01/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 2 stycznia 2014 r.

 w sprawie zlecenia spółce zo.o. INWEST- KOM w Gniewie- jednostce organizacyjnej gminy, zadań własnych gmin o charakterze użyteczności publicznej na rok 2014.

2015-10-08 11:03:48
148. Zarządzenie Nr 148/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 grudnia 2014 r.

 w sprawie ograniczenia prowadzenia dodatkowej działalności zarobkowej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gniew
2015-01-08 08:11:13
149. Zarządzenie Nr 149/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29 grudnia 2014 r.

 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego
2014-12-29 14:30:21
146. Zarządzenie Nr 146/14

 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie Gminy Gniew
2014-12-22 12:45:16
147. Zarządzenie Nr 147/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 19 grudnia 2014 r.

 
2014-12-19 14:38:24
145. Zarządzenie Nr 145/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 16 grudnia 2014 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759,
ze zmianami) - "Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Gniew"
2014-12-16 15:25:36
144. Zarządzenie Nr 144/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 16 grudnia 2014 r.

 w sprawie zatwierdzenia „Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym”
oraz „Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym”.
2014-12-16 15:08:03
140. Zarządzenie Nr 140/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 9 grudnia 2014 r.

 w sprawie: wyznaczenia osoby do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.
2014-12-11 15:21:21
134. Zarządzenie Nr 134/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 25 listopda 2014 r.

 w sprawie trybu postępowania w przypadku ujawnienia braków w dokumentacji najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Gniew
2014-11-26 15:56:49
135. Zarządzenie Nr 135/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 25 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew z zakresu "Popularyzacji idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w dniu 17 grudnia 2014 r.".
2014-11-25 15:04:06