Zadania Referatu Podatkowego  

 

określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie:

 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)

1)     Rozpatrywanie wniosków o ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty eksploatacyjnej - umorzenie zaległości, umorzenie odsetek, umorzenie opłaty prolongacyjnej, rozłożenie na raty i odroczenie zapłaty, rozłożenie na raty i odroczenie zaległości podatkowej, zwolnienia uchwałą, zwolnienia ustawowe.

2)     Wydawanie zaświadczeń:

-         o posiadaniu zaległości podatkowych,

-         o niezaleganiu w płatnościach podatkowych,

-         o figurowaniu w rejestrze podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego,

-         o osiąganym dochodzie w gospodarstwie rolnym na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,

-         o wielkości użytków rolnych,

-         o potwierdzeniu okresów objęcia społecznym ubezpieczeniem rolników do KRUS,

-         o pomocy de minimis.

3)     Opracowywanie spraw wymagających opinii Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawach o ulgi w spłacie podatków należnych budżetowi, a realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

4)     Wystawianie postanowień o zarachowaniu wpłaty w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych.

5)     Wystawianie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych.

6)     Wystawianie postanowień w sprawie potrącenia bieżących i zaległych zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Gminy.

7)     Wystawianie postanowień w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości bądź przyszłych zobowiązań podatkowych.

8)     Wystawianie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

9)     Sporządzanie danych do sprawozdań finansowych.

 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami)

1)     Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Gniewie w sprawach określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, zwolnień oraz wyznaczania inkasentów i ustalania wysokości prowizji za inkaso.

2)     Prowadzenie rachunkowości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.

3)     Przyjmowanie i rozliczanie wpłat sołtysów oraz przygotowanie danych do prowizji.

4)     Wymiar podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

5)     Wprowadzanie bieżących zmian w rejestrach podatników oraz rozliczenie podatników podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

6)      Przeprowadzanie kontroli podatników podatku od nieruchomości.

7)     Przeprowadzanie kontroli danych zawartych w:

-         deklaracjach od osób prawnych oraz korektach deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości,

-         informacjach od osób fizycznych oraz korekt informacji dotyczących podatku od nieruchomości,

-         deklaracjach od osób fizycznych i od osób prawnych oraz korektach deklaracji dotyczących podatku od środków transportowych.

8)     Sporządzanie danych do sprawozdań finansowych

 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami)

1)      Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Gniewie w sprawach określenia wysokości stawek, zwolnień wyznaczania inkasentów i ustalania wysokości prowizji za inkaso.

2)      Wymiar podatku rolnego.

3)      Wprowadzanie bieżących zmian w rejestrach podatników oraz rozliczenie podatników podatku rolnego.

4)      Prowadzenie rachunkowości podatkowej w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku rolnego.

5)      Przyjmowanie i rozliczanie wpłat sołtysów oraz przygotowanie danych do prowizji.

6)      Przeprowadzanie kontroli podatników podatku rolnego.

7)      Przeprowadzanie kontroli zawartych w:

-         deklaracjach od osób prawnych oraz korektach deklaracji dotyczących podatku rolnego,

-         informacjach od osób fizycznych oraz korektach informacji dotyczących podatku rolnego.

8)      Naliczanie i odprowadzenie od podatku rolnego składki na rzecz Izby Rolniczej.

9)      Sporządzanie danych do sprawozdań finansowych.

 

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami)

1) Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Gniewie w sprawach       określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wyznaczania inkasentów i ustalania        wysokości prowizji za inkaso.

2)     Wymiar podatku leśnego.

3)     Wprowadzanie bieżących zmian w rejestrach podatników oraz rozliczenie podatników podatku leśnego.

4)     Prowadzenie rachunkowości podatkowej w zakresie  podatku leśnego.

5)     Przyjmowanie i rozliczanie wpłat sołtysów oraz przygotowanie danych do prowizji.

6)     Przeprowadzanie kontroli podatników podatku leśnego

7)     Przeprowadzanie kontroli zawartych w:

-         deklaracjach od osób prawnych oraz korektach deklaracji dotyczących podatku leśnego,

-         informacjach od osób fizycznych oraz korektach informacji  dotyczących podatku leśnego

8)     Sporządzanie danych do sprawozdań finansowych.

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami)

1)     Wystawianie upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, podatku od środków transportowych oraz opłaty eksploatacyjnej.

2)     Wystawianie tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego od zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, podatku od środków transportowych oraz opłacie eksploatacyjnej.

 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami)

1)     Rozpatrywanie wniosków o ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty eksploatacyjnej dotyczących przedsiębiorców - umorzenie zaległości, umorzenie odsetek, umorzenie opłaty prolongacyjnej, rozłożenie na raty i odroczenie zapłaty, rozłożenie na raty i odroczenie zaległości podatkowej, zwolnienia uchwałą.

2)     Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis.

3)     Sporządzanie sprawozdań:

-         o udzielonej pomocy publicznej,

-         o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

-         o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych w zakresie podatków.

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

1)     Pobieranie opłaty skarbowej w zakresie wynikającym z zadań Referatu Podatkowego.

 

Ustawa z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 111, poz. 765 z późniejszymi zmianami)

1)       Stosowanie przepisów ustawy w zakresie wynikającym z zadań Referatu Podatkowego w powiązaniu z ustawą Ordynacja podatkowa, ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym i ustawą o podatku leśnym.

 

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami)

1)     Prowadzenie rachunkowości w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty eksploatacyjnej

2)     Opracowywanie spraw wymagających opinii Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawach o ulgi w spłacie podatków należnych budżetowi, a realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t. j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami)

1)     Naliczanie i odprowadzenie od podatku rolnego składki na rzecz Izby Rolniczej.

 

 

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 64, poz. 592 z późniejszymi zmianami)

1)     Poświadczanie oświadczeń:

-         prowadzenia osobiście gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Gniew,

-         łącznej powierzchni użytków rolnych,

-         posiadaniu kwalifikacji rolniczych.

 

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 124, poz. 1361 z późniejszymi zmianami)

1)     Zabezpieczenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty eksploatacyjnej poprzez wpis na hipotekę

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

1)     Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 roku Nr 52, poz. 379 z późniejszymi zmianami)

1)     Przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

2)     Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

3)     Sporządzanie sprawozdań z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

4)     Sporządzanie sprawozdań z rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

1)     Sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

2)     Sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

3)     Sporządzanie danych do budżetu gminy w zakresie wynikającym z zadań Referatu Podatkowego.

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

1)      Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Gniewie w sprawach określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej oraz ewentualnych zwolnień w podatkach i opłatach, jak również wyznaczania inkasentów i ustalania wysokości prowizji za inkaso.

 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami)

1)     Prowadzenie spraw  w zakresie rachunkowości oraz windykacji zaległości opłaty eksploatacyjnej.

 

 


Liczba odwiedzin : 1514
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Ruda
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Ruda
Czas wytworzenia: 2009-08-13 09:25:33
Czas publikacji: 2009-08-13 09:25:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak