Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 

 Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone na podstawie art. 8 i 9 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).


Osobami wyznaczonymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie do udzielania informacji o środowisku i jego ochronie są Aleksandra Wasielewska oraz Anna Ziołkowska.


Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

Dokumenty, o których dane zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach danych, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.


Pozostałe informacje, organ udostępnia na pisemny wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.


Wniosek należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska pok. 208.


Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.


Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

  • informację niewymagającą wyszukiwania;

  • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi.


Opłaty

  • Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne;

  • Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty, zgodnie ze stawkami opłat określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415).

  • Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu, poprzez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu w Banku Spółdzielczym w Gniewie Nr 65 8346 0005 0000 0231 2000 0001.

Opłaty nie są pobierane, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.

 

 

Załączniki

wniosek_o_udostepnienie_informacji_o_srodowisku.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.17k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 816
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Korynt
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Ziołkowska
Czas wytworzenia: 2014-02-19 12:17:29
Czas publikacji: 2014-02-19 12:17:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak