Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Unieważnienie przetargu

Gniew, dnia 2005-12-14
RIN.KR. 341 - 4. 3 / 05
                                
OGŁOSZENIE
                                                             
                                                                 
Urząd Miasta i Gminy w Gniewie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 euro na:

Tytuł projektu :
- świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości ulic, placów, chodników ; utrzymania terenów zielonych oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Gniew w sezonie 2006

numer projektu: RIN.KR.0341 - 4 / 05     -      zostało unieważnione.


Podstawa prawna: Art.93 ust.1 p.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:
Na ogłoszenie w sprawie postępowania przetargowego do dnia 14.12.2005 r. do godziny 11:00 nie wpłynęła żadna oferta.
 
2005-12-15 00:00:00
Informacja o konsultacjach dotyczącychy projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystywania

2016-10-28 13:10:36
Informacja o wyborze wniosków na realizację inicjatywy lokalnej

Rozpatrzone zostały wnioski na realizację zadań publicznych Gminy Gniew w ramach inicjatywy lokalnej, których realizacja nastąpi w 2017 roku. Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, po uwzględnieniu rekomendacji Komisji Konkursowej, wybrane zostały do realizacji inicjatywa "Aktywny Rakowiec" oraz inicjatywa pn. "Przygotowanie przestrzeni publicznej pod teren rekreacyjny na osiedlu Leśnym w Tymawie".
2016-10-14 10:44:08
ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Gniew, dn. 30.12.2005 r.

RSP.KS.2024.1.3/05

OGŁOSZENIE

Na podstawie art 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych Urząd Miasta i Gminy w Gniewie informuje, że postępowanie publiczne na Ubezpieczenie dla Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie oraz Podległych Jednostek Budżetowych i Zakładów Budżetowych w zakresie ryzyk: majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnych na 2006r. Będzie realizował Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Oddział Okręgowy w Gdańsku

2006-01-02 00:00:00
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY nr WNS. 1/2006

2006-01-10 00:00:00
Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Konsultacje potrwają od 10 do 24 października 2016 r.

2016-10-10 10:36:28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY nr WNS. 2/2006

2006-01-10 00:00:00
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Gniew

2016-10-10 09:37:20
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr WND 3 /2006

2006-01-10 00:00:00
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowej w ośrodku pomocy społecznej

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

(Dz .U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z póź. zm.) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 ogłasza otwarty konkurs na stanowisko :

 

   księgowej w ośrodku pomocy społecznej

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące wymagania :

a) niezbędne

- wyższe wykształcenie  ekonomiczne o kierunku administracja samorządowa i finanse publiczne

- wyższe  ekonomiczne  o kierunku rachunkowość

b) dodatkowe

- obsługa  komputera  w zakresie MS Windows, Excel

- wymagany co najmiej jednoroczny staż pracy

- wymagane co najmiej półroczne doświadczenie zawodowe  w jednostkach samorządowych,  preferowane doświadczenie na  stanowisku  księgowej w  placówkach  pomocy społecznej.


2 . Do zadań pracownika na stanowisku księgowej w ośrodku pomocy społecznej należeć
będzie:

- prowadzenie zamówień publicznych

- zaangażowanie wydatków

- księgowanie w programie księgowym RADIX -FKJ

- znajomość prowadzenia kasy i związanej z nią dokumentacją


3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

- podanie

- Curriculum Vitae

- życiorys

- list motywacyjny

- dyplom ukończenia szkoły wyższej

- zaświadczenie o umiejętności obsługi  komputera z ww zakresów

-  potwierdzenie okresu zatrudnienia  

-  potwierdzenie doświadczenia  na stanowisku księgowej ww placówkach

-  zaświadczenie lekarskie.


4 . Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko księgowej w ośrodku pomocy sołecznej” w terminie do dnia  30 stycznia   2006 r., do godz . 15.30   na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9, 83-140 Gniew, pokój   nr 3 . W przypadku ofert składanych drogą pocztową, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego .

 

5. Oferty niekompletne (nie zawierające jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów) oraz złożone  po terminie pozostawione będą bez rozpoznania.

 

6 . Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie. O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

2006-01-16 00:00:00