Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Przewodniczącej Komisji ds zasobu mieszkaniowego Gminy Gniew o pracy Komisji w roku 2015

2016-01-29 08:59:26
Ogłoszenie Starosty Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.

dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla miejscowości gminy Gniew: Gniew, Gogolewo, Jaźwiska, Jeleń, Kolonia Ostrowicka, Kuchnia, Kursztyn, Nicponia, Opalenie, Piaseczno, Pieniążkowo, Polskie Gronowo, Półwieś, Rakowiec, Szprudowo, Tymawa, Widlice, Wielkie Walichnowy oraz dla miejscowości gminy Morzeszczyn: Gąsiorki, Gętomie, Kierwałd, Nowa Cerkiew, Olsze, w powiecie tczewskim na lata 2016-2025.

Szczegóły w załączniku.

2015-12-29 13:24:00
Protokół z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2015 roku

nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin- Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy Gniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2015-12-21 13:25:21
Protokół z konsultacji projektów Wieloletniego programu współpracy na lata 2016-2019 i Rocznego programu współpracy na 2016 rok

Protokół z konsultacji projektów Wieloletniego programu współpracy gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019 oraz Rocznego programu współpracy gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. Szczegóły w załączniku.

 

2015-12-15 15:29:24
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych

2015-12-10 13:50:24
Ogłoszenie o konsultacjach programów współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do udziału w konsultacjach projektów „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019” oraz „Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

2015-11-06 12:52:11
Informacja o wyborze wniosku na realizację inicjatywy lokalnej

Rozpatrzony został wniosek na realizację zadania publicznego Gminy Gniew  w ramach inicjatywy lokalnej, którego realizacja nastąpi w 2016 roku. Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, po uwzględnieniu rekomendacji Komisji Konkursowej, wybrana została do realizacji inicjatywa pn. “Żyć ładniej – działania we wsi Jelenica”.

2015-10-26 14:59:27
Lista szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu - „Książki naszych marzeń”.

 

2015-10-22 08:25:15
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 08-07-2015

nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew

2015-08-31 11:08:10
Protokół z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 20 maja 2015 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozwiązaniami.
Przedmiotem opracowania jest wyznaczenie nowych obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, krajowym, jaką jest budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

2015-08-28 13:27:20