Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie z dnia 23 lutego 2006 r.

OGŁOSZENIE       
z dnia 23 lutego 2006 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603) podaje do publicznej wiadomości niżej wymieniony wykaz:

1.Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży Nr WNS  5/2006

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia  16 marca 2006r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1 na tablicach ogłoszeń (wewnętrzna i zewnętrzna) oraz na stronie internetowej Urzędu strona www.gniew.pl zakładka BIP – ogłoszenia.

2006-03-03 00:00:00
Adaptacja nabrzeża jeziora Półwieś na kąpielisko wiejskie

2006-03-03 00:00:00
Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowickiej

2006-03-03 00:00:00
Adaptacja sal na świetlicę wiejską w SP w Kursztynie, oraz budowa placu zabaw

2006-03-03 00:00:00
Wyniki aukcji z dnia 27 lutego 2006 r.

Urząd Miasta i Gminy w Gniewie informuje, że aukcję przeprowadzoną w dniu 27 lutym 2006 r. wygrała firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"Honia" Maciej Mostowy
ul. Rzemieślnicza 3
83-250 Skarszewy

za kwotę 32900 zł
2006-02-28 00:00:00
Ogłoszenie z dnia 9 lutego 2006 r.

Ogłoszenie z dnia 9 lutego 2006 r.
2006-02-15 00:00:00
Ogłoszenie z dnia 2 lutego 2006 r.

OGŁOSZENIE
z dnia  2 lutego 2006 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603) podaje do publicznej wiadomości niżej wymieniony wykaz:
1. Wykaz nieruchomośći  przeznaczonych do sprzedaży Nr WNS  4/2006 z dnia 02 lutego 2006 r.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 23 lutego.2006 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1 na tablicach ogłoszeń (wewnętrzna i zewnętrzna) oraz na stronie internetowej Urzędu strona www.gniew.pl zakładka BIP – ogłoszenia.

2006-02-06 00:00:00
OGŁOSZENIE z dnia 20 stycznia 2006r.

I.Na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Gniew

1.Nieruchomość zapisaną w Księdze Wieczystej KW  16801 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tczewie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych  oznaczoną geodezyjnie jako  niezabudowane działki nr 1/25 o pow. 4.5575 ha,  nr 2/5 o pow. 0.0433 ha, nr 2/4 o pow. 0.0045 ha położone w Gniewie k.m 20 
Zgodnie z obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gniew  działka nr 2/4 i cz.dz. nr 1/25 oznaczona jest symbolem U,P – tereny usług i przemysłu.                             
Zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Gniew który stracił ważność z dniem 31.12.2003r. działka nr 2/5 i cz.dz nr 1/25 oznaczona była symbolem 3RP 49 – uprawy rolne.
Cena wywoławcza -  616.500 zł netto
Podatek  VAT 22% od  pow. 4,3520 ha ( dz. Nr 2/4 i cz.dz nr 1/25)
zwolniono z podatku VAT – 0,2533 ha ( dz. Nr 2/5 i cz. dz. 1/25)

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu  jest  wolna od jakichkolwiek  obciążeń, roszczeń i ograniczeń  i nie jest z niej prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

Przystępujący do przetargu na:

1.Sprzedaż nieruchomości  winni wpłacić wadium w gotówce  w wysokości 10 % ceny wywoławczej  licytowanej  nieruchomości   przeznaczonej do sprzedaży na konto Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Nr  11 8346 0005 0000 0231 2000 0003

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gniewie w takim terminie, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.

Dowód  wniesienia  wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed  otwarciem przetargu.
                                      
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak  nie później  niż przed  upływem  3 dni  od dnia, odpowiednio:
1) odwołania przetargu
2) zamknięcia przetargu
3) unieważnienia  przetargu
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza  się na poczet  ceny nabycia nieruchomości.

Cena nabycia nieruchomości jest to cena uzyskana z przetargu ustnego nieograniczonego, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

Nie dotrzymanie terminu  zawarcia  umowy sprzedaży  nieruchomości  powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni nie byłym.

Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie zastrzega sobie prawo  odwołania  przetargu  podając jego przyczynę odwołania .

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 60 dni przed wyznaczonym terminem przetargu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Gniew  Plac Grunwaldzki 1  na tablicach ogłoszeń (zewnętrzna i wewnętrzna) oraz na stronie internetowej Urzędu strona www.gniew.pl  zakładka BIP – ogłoszenia .

2006-01-31 00:00:00
Ogłoszenie z dnia 30.01.2006


2006-01-30 00:00:00
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowej w ośrodku pomocy społecznej

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

(Dz .U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z póź. zm.) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 ogłasza otwarty konkurs na stanowisko :

 

   księgowej w ośrodku pomocy społecznej

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące wymagania :

a) niezbędne

- wyższe wykształcenie  ekonomiczne o kierunku administracja samorządowa i finanse publiczne

- wyższe  ekonomiczne  o kierunku rachunkowość

b) dodatkowe

- obsługa  komputera  w zakresie MS Windows, Excel

- wymagany co najmiej jednoroczny staż pracy

- wymagane co najmiej półroczne doświadczenie zawodowe  w jednostkach samorządowych,  preferowane doświadczenie na  stanowisku  księgowej w  placówkach  pomocy społecznej.


2 . Do zadań pracownika na stanowisku księgowej w ośrodku pomocy społecznej należeć
będzie:

- prowadzenie zamówień publicznych

- zaangażowanie wydatków

- księgowanie w programie księgowym RADIX -FKJ

- znajomość prowadzenia kasy i związanej z nią dokumentacją


3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

- podanie

- Curriculum Vitae

- życiorys

- list motywacyjny

- dyplom ukończenia szkoły wyższej

- zaświadczenie o umiejętności obsługi  komputera z ww zakresów

-  potwierdzenie okresu zatrudnienia  

-  potwierdzenie doświadczenia  na stanowisku księgowej ww placówkach

-  zaświadczenie lekarskie.


4 . Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko księgowej w ośrodku pomocy sołecznej” w terminie do dnia  30 stycznia   2006 r., do godz . 15.30   na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9, 83-140 Gniew, pokój   nr 3 . W przypadku ofert składanych drogą pocztową, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego .

 

5. Oferty niekompletne (nie zawierające jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów) oraz złożone  po terminie pozostawione będą bez rozpoznania.

 

6 . Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie. O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

2006-01-16 00:00:00