Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Do zadań Samodzielnego stanowiska d/s obsługi Biura Rady

należy, przede wszystkim:

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. z 2001r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm., uchwała Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2002r. Nr II/5/2002 w sprawie Statutu Gminy Gniew (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003r. Nr 12, poz. 121 z późn. zm.):

1.       Przygotowanie Sesji Rady i ich protokołowanie,

2.       Prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz przekazywanie uchwał organom Gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom pomocniczym Gminy, zobowiązanym do wykonania uchwał lub z działalnością, których wiąże się zakres przedmiotowy danej uchwały,

3.       Prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego oraz zapewnienie ich upowszechniania,

4.       Obsługa organizacyjno – kancelaryjna Komisji Rady,

5.       Zapewnienie przekazania aktów prawa miejscowego (w sposób papierowy i elektroniczny) stanowionych przez organy Gminy oraz innych uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6.       Przekazywanie uchwał Rady, w obowiązujących terminach, Wojewodzie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,

7.       Załatwianie spraw związanych z upowszechnianiem treści uchwał Rady w prasie lokalnej, na terenie sołectw oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,

8.       Udzielnie pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,

9.       Prowadzenie centralnego rejestru wniosków radnych oraz koordynowanie udzielania odpowiedzi na wnioski, zgodnie ze Statutem Gminy i w terminach określonych przez obowiązujące przepisy,

10.   Prowadzenie rejestru rozstrzygnięć organów nadzoru dotyczących uchwał Rady, oraz odrębnego zbioru tych rozstrzygnięć,

11.   Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,

12.   Prowadzenie spraw związanych z nadaniem przez Radę Miejską tytułu ,,Honorowego Obywatela Miasta Gniew”,

13.   Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 

 Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):

1.       Przyjmowanie listy kandydatów na ławników,

2.       Powołania zespołu do wyboru ławników,

3.       Uzupełnienie listy ławników na daną kadencję,

4.       Wybór ławników na daną kadencję.


2009-08-13 10:07:52
Zadania Samodzielnego stanowiska d/s obsługi Biura Rady

określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie:

  • ·         Statut Gminy Gniew,
  • ·         Ustawy o samorządzie gminnym,
  • ·         Ustawa o ustroju sądów powszechnych.

2009-08-13 10:09:22