Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Do zadań Referatu Finansowego

należy, przede wszystkim:

1.      Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.):

1)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu gminy,

2)      przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy,

1)      przyjmowanie wniosków w sprawie zmian w planach finansowych od podległych jednostek organizacyjnych i poszczególnych referatów Urzędu oraz informowanie ich o dokonanych zmianach,

2)     sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

3)     dokonywanie na bieżąco zmian w budżecie gminy na podstawie uchwał i zarządzeń w prowadzonym rejestrze zmian dochodów i wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej,

4)     śledzenie na bieżąco ustawowych zmian klasyfikacji budżetowej oraz aktualizowanie  tych zmian w budżecie gminy,

5)     opracowywanie planów finansowych z zakresu zadań zleconych Urzędowi,

6)     wydatkowanie środków finansowych zaplanowanych w budżecie w ramach działów , rozdziałów i paragrafów oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,

7)     dokonywanie bieżącej analizy wykonania budżetu,

8)     sporządzanie półrocznych informacji i rocznych sprawozdań opisowych z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy,

9)     uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

10) rozpatrywanie wniosków o ulgi i umorzenia.

 

2.  Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.):

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie.

 

3.  Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.):

1)     prowadzenie na bieżąco ksiąg rachunkowych budżetu gminy komputerowo na zasadach określonych odrębną instrukcją,

2)     prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)     przygotowywanie rachunków do wypłaty przelewów, odpowiedzialność za stronę formalną i rachunkową wypłat dokonywanych z budżetu Gminy,

4)     prowadzenie kontroli wstępnej i bieżącej dokumentacji finansowo-księgowej,

5)     okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

6)     wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

7)     dokonywanie umorzeń środków trwałych,

8)     sporządzanie sprawozdań finansowych,

9)     gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,

10) prowadzenie ewidencji wartościowej mienia komunalnego,

11) prowadzenie ewidencji w zakresie prowadzonych inwestycji,

12) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,

13) prowadzenie rachunkowości w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (windykacja należności dzierżaw, wieczystego użytkowania, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży mienia),

14) prowadzenie rejestru zaangażowań wydatków oraz rozliczanie zgodnie z planem finansowym Urzędu,

15) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie rachunkowości,

16) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.

 

4.      Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.):

1) pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa przez  wyznaczonego inkasenta (kasjera Urzędu),

2)  pobór opłaty skarbowej w zakresie wynikającym z zadań Referatu Finansowego.

 

5.      Ustawa – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93  z późn. zm.):

1)  naliczanie odsetek ustawowych  oraz ściąganie należności /od dzierżaw , wieczystego  użytkowania , sprzedaży nieruchomości .

 

6.      Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.):

 

1)  prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT, tj.:

a) prowadzenie rejestru sprzedaży na podstawie faktur VAT,

b) prowadzenie rejestru zakupu,

c) sporządzanie deklaracji VAT-7 dla Urzędu Skarbowego,

d) terminowe przekazywanie podatku VAT do Urzędu Skarbowego .

 

7.      Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.):

1) sporządzanie listy płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie,

2)  prowadzenie kart wynagrodzeń,

3)  wydawanie zaświadczeń dotyczących wysokości wynagrodzeń pracowników.

 

8.      Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2007 r.  Nr 11 poz. 74 z późn. zm.):

1)  zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie,

2) naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

3)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

4)  prowadzenie kart zasiłkowych,

5) sporządzanie deklaracji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz terminowe odprowadzanie składek,

6)  sporządzanie imiennych raportów miesięcznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach i elektroniczne przekazywanie do ZUS,

7)  sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.

 

9.      Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r.  Nr 14 poz. 176 z późn. zm.):

1)  naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,

1)      sporządzanie deklaracji podatkowej i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego,

2)      prowadzenie ewidencji umów zleceń w zakresie umożliwiającym sporządzanie deklaracji podatkowej,

3)      sporządzanie rocznych informacji podatkowych oraz rozliczeń podatku (PIT – 40) i terminowe przekazywanie do Urzędu skarbowego.

 

10.  Nadzór i koordynacja zadań realizowanych przez spółkę INWEST-KOM określonych w § 1 ust. 1 pkt. 12) uchwały Nr III/45/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie zlecenia gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z .o.o. w Gniewie wykonywania niektórych zadań Gminy oraz upoważnienia w tym zakresie Prezesa Zarządu tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

2009-08-13 09:21:20
Zadania Referatu Finansowego

określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie:

- ustawa o finansach publicznych,

- ustawa o rachunkowości,

- ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych,

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o opłacie skarbowej,

- ustawa – Kodeks Cywilny,

- ustawa o podatku od towarów i usług,

- ustawa o pracownikach samorządowych,

- ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,

          - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2009-08-13 09:22:06