OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 grudnia 2016 r. 

 

RGP.062.1.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 14 grudnia 2016 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko

 

Na podstawie art. 46 pkt 2, art. 48, art. 49 w związku art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz  art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniew do 2020 roku”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu, może  po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z wymogami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko na podstawie art. 48 ww. ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Gniew pismami z dnia 4.11.2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z wnioskami o uzgodnienie możliwości odstąpienia  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 30.11.2016 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.410.103.2016.WR.1 uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do  projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniew do 2020 r.”  Jednocześnie Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku  w piśmie znak ONS.9022.1.93.2016.AR z dnia 23.11.2016 r. wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. 

 

Uzasadnienie odstąpienia

Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni program operacyjny, podrzędny w stosunku do strategii rozwoju gminy, przyjęty i koordynowany przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ma na celu rewitalizację określonego obszaru zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych, realizowany jest zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł. Lokalny Program Rewitalizacji przedstawia rozwiązania konkretnych problemów społeczno-gospodarczych zidentyfikowanych na obszarach zdegradowanych miasta. Integruje różne źródła finansowania przedsięwzięć mogących oddziaływać na poprawę stanu istniejącego zarówno bezpośrednio, jak i w sposób pośredni, w tym: środki wsparcia międzynarodowego, środki wsparcia krajowego i środki własne gminy.

Działania będące wynikiem realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew do 2020 roku” zmierzają do eliminowania lub zniwelowania przyczyn zidentyfikowanych problemów, jak również skutków.

Realizacja ustaleń projektu Programu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentu nie zawiera ustaleń mogących wywołać oddziaływania transgraniczne lub skumulowane na poszczególne elementy środowiska. Realizacja działań zawartych w Programie nie powoduje żadnego ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na tereny objęte formami ochrony przyrody, w tym także na spójność i integralność obszarów w sieci Natura 2000.

  • Projekt dokumentu nie zalicza się do tzw. dokumentów planistycznych wyszczególnionych w art. 46 pkt. 1 ustawy ooś.
  • Projekt nie stanowi dokumentu, o którym mowa w art. 46 pkt 2 ww. ustawy, gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Program jest opracowaniem koncepcyjnym, zawierającym ogólne informacje na temat ochrony środowiska na terenie miasta Gniew. Przewidziane w Programie działania mają charakter lokalny, gdyż będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych miasta Gniew.

Zapisy dotyczą co prawda sektora publicznego, jednak działania przewidziane w Programie przedstawione zostały w formie ogólnie sformułowanej listy zadań, bez określonych kryteriów, skali ani uwarunkowań ich realizacji. Wskazane zadania mają charakter ogólny i nie precyzują zakresu, rodzaju ani skali tych zadań. Przedłożony projekt nie zawiera w swoich zapisach kryteriów, które wprowadziłyby ograniczenia, co do tego typu działalności lub inwestycji, która może być dozwolona na wskazanym obszarze. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przedmiotowy dokument nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

  • Przedmiotowy dokument nie zalicza się również do dokumentów wymienionych  w art. 46 pkt 3 ustawy ooś. Na terenie miasta Gniew nie występują obszary Natura 2000.
  • Przedmiotowy dokument nie spełnia przesłanek art. 47 ustawy ooś. Jak wskazano powyżej Program nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zaplanowane w projekcie Programu zadania nie będą oddziaływać na obszary Natura 2000. Na przedmiotowym obszarze znajdują się formy ochrony takie jak: Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu, użytek ekologiczny „Strzelnica w Gniewie” oraz pomniki przyrody. Realizacja zapisów nie narusza przepisów dotyczących obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani nie stanowi dla nich zagrożenia. Ponieważ w treści dokumentu wskazano, iż jego założeniem jest dążenie do poprawy jakości środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie miasta Gniew, a także biorąc pod uwagę zawartość przedmiotowego dokumentu należy uznać iż realizacja założeń Programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z art. 48 i 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że w wyniku realizacji założeń określonych w dokumencie pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniew do 2020 roku” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew do 2020 roku” zamieszono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń.  

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

/-/ Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska

 

Liczba odwiedzin : 101
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Sebastian Frymarski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Tomaszewska
Czas wytworzenia: 2016-12-14 14:45:53
Czas publikacji: 2016-12-14 14:48:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak