Statut 

 

 

STATUT FUNDACJI ZAMEK W GNIEWIE

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA ZAMEK W GNIEWIE zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Gminę Gniew zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Tomaszem Binkowskim prowadzącym swoją kancelarię przy ulicy Grunwaldzkiej 71/73 m.10 w Gdańsku, spisaną w Gniewie przy Placu Grunwaldzkim nr 1, dnia 18 czerwca 2003 r. Repertorium A nr 5128/ 2003 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gniew w województwie pomorskim.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawują Minister Kultury oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 6

Fundacja używa pieczęci:

okrągłej z herbem Zamku w Gniewie oraz napisem w otoku Fundacja Zamek w Gniewie
podłużnej z napisem Fundacja "Zamek w Gniewie" oraz zawierającej dodatkowe informacje dotyczące adresu, telefonu, rejestru, NIP, itp.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


Rozdział II - PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

1. Celem fundacji jest:

 • Odbudowa i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów Wzgórza Zamkowego w Gniewie, wpisanych do rejestru zabytków Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Gdańsku.
 • Organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz społeczności Miasta i Gminy Gniew w dziedzinie:
  ochrony zabytków pochodzenia przyrodniczego i antropologicznego, nauki, oświaty i wychowania, kultury sztuki oraz dziedzictwa kulturalnego
  ochrony zdrowia, ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych, przeciwdziałania patologiom społecznym, rozwoju zasobów ludzkich, wzrostu atrakcyjności turystycznej.
 • Popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych Miasta i Gminy Gniew.
 • Pielęgnowanie i upowszechnianie zjawisk, treści i wartości kultury regionalnej
 • Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców Miasta i Gminy Gniew.
 • Propagowanie kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej i poszerzanie wiedzy historycznej o Polsce i Europie.
 • Popularyzowanie osiągnięć oręża polskiego i europejskiego.
 • Działalność charytatywna.

2. Do osiągnięcia powyższych celów Fundacja będzie dążyć m.in. przez:

 • Partycypację finansową w kosztach odbudowy i zagospodarowaniu na cele działalności kulturalnej i turystycznej zabytkowych obiektów Wzgórza Zamkowego w Gniewie.
 • Współudział w zarządzaniu i zarządzanie obiektami zabytkowymi.
 • Działania na rzecz ochrony zabytków pochodzenia antropogenicznego oraz przyrodniczego:
  - dokonanie inwentaryzacji wszystkich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Gniew,
  - współudział w opracowywaniu i realizacji projektów rewaloryzacji i rewitalizacji obiektów i zespołów zabytkowych na terenie Miasta i Gminy Gniew,
  - zabezpieczanie, konserwację zagospodarowywanie i promocję obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Gniew,
  - wspieranie, propagowanie i popularyzowanie wszelkich działań proekologicznych oraz dotyczących energii odnawialnej,
  - współpracę ze środowiskiem łowieckim w zakresie ochrony przyrody i popularyzowania tradycji, obyczajów i etyki łowieckiej.
 • Działania na rzecz kultury i sztuki:
  - upowszechnianie kultury,
  - organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, spektakli teatralnych, jak również turniejów i jarmarków historycznych i rzemieślniczych,
  - organizowanie ekspozycji muzealnych, wystaw, plenerów, konkursów, sesji naukowych.
 • Działania w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania:
  - organizację szkół, szkoleń, kursów, seminariów i wykładów w dziedzinach objętych celami Fundacji,
  - gromadzenie bibliografii i wszelkiej dokumentacji dotyczącej zabytków Miasta i Gminy Gniew,
  - fundowanie stypendiów naukowych na prace realizujące program Fundacji oraz nagradzanie uczniów i studentów za własne osiągnięcia w tej dziedzinie,
  - organizowanie wyjazdów edukacyjnych w kraju i za granicą,
  - działalność wydawniczą i promocyjną,
  - tworzenie i obsługa portali internetowych,
  - tworzenie i obsługa lokalnych stacji radiowych.
 • Działania na rzecz ochrony zdrowia:
  - organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej, - dofinansowanie kosztów operacji i zabiegów pacjentów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych,
  - organizacja kolonii i obozów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  - organizowanie przedsięwzięć propagujących zdrowy tryb życia i walkę z patologiami społecznymi i uzależnieniami.
 • Współpracę z instytucjami politycznymi, samorządem terytorialnym wszystkich szczebli, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.
 • organizowanie i stwarzanie warunków do współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie idei odtwarzania historii i rzemiosł dawnych.

§ 9

Fundacja będzie organizować i gromadzić środki na bieżącą działalność oraz rozwój.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Rozdział III - ORGANY FUNDACJI

§ 11

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

§ 12

Radę Fundacji mianuje Fundator spośród osób cieszących się dużym zaufaniem społecznym o szczególnym zaangażowaniu w sprawy zbieżne z celami działania Fundacji.

§ 13

Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
Przewodniczącym Rady Fundacji jest Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.
Rada wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
Fundator może w każdej chwili odwołać powołanego członka Rady.

§ 14

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 15

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywaj? się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Członkowie Rady powinni być powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
Rada zwoływana jest przez Przewodniczącego Rady:
- z własnej inicjatywy
- na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 17

Członkostwo w Radzie wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci.

§ 18

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 19

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych. Wymagana jest jednak obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 20

Do kompetencji Rady należy:

 • zatwierdzenie długofalowych programów Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie dwóch członków Zarządu Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu,
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji i udzielanie mu absolutorium,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 23, 25, 28, 45, 48 i 50 niniejszego statutu,
 • nawiązywanie stosunków pracy z powołanymi: Prezesem i Członkami Zarządu Fundacji.
 • wyraźnie zgody na zbycie nieruchomości będących własnością Fundacji, po uprzednim uzyskaniu zgody organu stanowiącego Fundatora.

§ 21

Posiedzenia Rady są protokołowane.

§ 22

Zarząd Fundacji składa się z Prezesa oraz dwóch członków Zarządu.

§ 23

Prezes Zarządu powoływany jest przez Radę Fundacji.

§ 24

Prezes Zarządu Fundacji pełni funkcję Kasztelana Zamku w Gniewie.

§ 25

Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji spośród osób zawnioskowanych przez Prezesa.

§ 26

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji. Zarząd między innymi:

 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
 • sprawuje zarządzanie majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  ustala regulamin Biura Fundacji,
 • powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 • ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
 • wnioskuje do Rady Fundacji o wprowadzenie zmian w Statucie Fundacji.

§ 27

Zarząd może powołać jako swe ciało doradcze, Komisję Programową (Kapitułę Fundacji), złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§ 28

Prezes i Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.
Rada Fundacji ustala zasady wynagradzania i nagradzania Prezesa i Członków Zarządu.

§ 29

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Fundacji.

§ 30

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie w tym Prezes Fundacji wraz z innym Członkiem Fundacji.

 

Rozdział IV - MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI

§ 31

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), a także środki finansowe oraz nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 32

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 33

Dochody Fundacji pochodzą między innymi z :

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • subwencji osób prawnych,
 • uzyskanych dotacji i zbiórek,
 • dochodów wynikających z realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 • dochodów z działalności gospodarczej Fundacji:
  - organizacji i obsługi imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, rekreacyjnych,
  - organizacji i obsługi wszelkiego typu szkoleń, konferencji, zjazdów, imprez okolicznościowych, biwaków, kolonii, zielonych szkół, zimowisk, obozów, warsztatów artystycznych oraz kursów, organizacji i obsługi spektakli historycznych, widowisk teatralnych, koncertów, wystaw, galerii, aukcji, prezentacji oraz akcji promocyjnych,
  - usług noclegowo-hotelowych, noclegów grupowych i indywidualnych, noclegów na polu namiotowym,
  - usług gastronomicznych i restauracji, barów szybkiej obsługi, zewnętrznych punktów gastronomicznych,
  - wynajmu sal, pomieszczeń, placów dla obcych organizatorów,
  - handlu artykułami przemysłowymi i spożywczymi,
  - usług konsultingowych, wydawniczych i reklamowych,
  - produkcji, wynajmu i sprzedaży: rękodzieła artystycznego, kowalstwa artystycznego, kopii i replik sprzętów i narzędzi historycznych, rekwizytów i kostiumów,
  - usług kowalskich, stolarskich i ogólnobudowlanych,
  - usług transportowych.

§ 34

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, projektów, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 35

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 36

Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, na lokatach bankowych oraz spółkach i papierach wartościowych.

§ 37

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Prezesa i pełnomocnika działającego w granicach pełnomocnictwa ustanowionego przez wszystkich członków Zarządu działających łącznie.

§ 38

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi.

§ 39

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 2. Sprawozdanie roczne winno zostać sporządzone do dnia 31 marca następnego roku i zatwierdzone przez Zarząd.

 

Rozdział V - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 40

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie określonym celami statutowymi Fundacji.

§ 41

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki, zwane dalej zakładami.

§ 42

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
Zakładem kieruje jednoosobowo kierownik zakładu, który ponosi odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji za wyniki pracy zakładu. Jest on, z zastrzeżeniem treści § 26 ust. 6 niniejszego statutu kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

§ 43

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia i wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 

Rozdział VI - ZMIANA STATUTU

§ 44

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 45

Decyzje o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Rozdział VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja ma prawo połączyć się z inną fundacją.

§ 47

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 48

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 49

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, albo w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 50

 1. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
 2. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.

§ 51

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się gminie Gniew.

§ 52

Statut wchodzi wżycie w dniu zarejestrowania Fundacji.

FUNDATOR
Gmina Gniew
reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy
Bogdana Badzionga

ZARZĄD FUNDACJI
Prezes - Marek Kreja
Członek Jarosław Struczyński
Członek Beata Godula

 
Liczba odwiedzin : 914
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Karol Mielewczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Karol Mielewczyk
Czas wytworzenia: 2010-04-08 10:57:56
Czas publikacji: 2010-04-08 10:57:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak